Publisert 18.03.2022 , sist oppdatert 26.02.2024

Veileder til nettselskapene om registrering av kunder i riktig kundegruppe

Formålet med veilederen er å gjøre det lettere for både kunder og nettselskap å vite hvilken støtte hver enkelt kunde har krav på og fra hvilken ordning. Veilederen skal også gjøre det lettere for kundene å forstå hvor de skal henvende seg dersom det er uenighet om hvilken støtte de har krav på.

Nettselskapene skal plassere kundene i riktig kundegruppe basert på formålet med forbruket bak målepunktet. Er det ulike formål med forbruket, er det det dominerende forbruket som avgjør hva slags kundegruppe kunden skal plasseres i og hvilke støtteordninger de eventuelt er omfattet av. Nedenfor følger en liste over ulike typetilfeller som faller innenfor/utenfor den midlertidige ordningen for strømstønad til husholdninger:

Når husholdningsforbruk og næringsforbruk måles separat med egne målere

 1. Dersom nettkunden har et separat målepunkt som kun gjelder husholdningsforbruk, skal nettkunden være registrert som husholdningskunde og være omfattet av strømstøtteordningen for husholdninger. Det er nettselskapet som betaler ut denne støtten.
 2. Dersom nettkunden er aktiv næringsdrivende innen jordbruks- eller veksthusnæringen og har næringsforbruk bak et separat målepunkt knyttet til dette formålet, er nettkunden omfattet av støtteordningen for jordbruks- og veksthusnæringen. Det er Landbruksdirektoratet som betaler ut denne støtten. Spørsmål om ordningen må derfor adresseres til Landbruksdirektoratet.
 3. Dersom nettkunden har annet næringsforbruk enn det som nevnt i punkt 3, bak et separat målepunkt, er nettkunden ikke omfattet av noen støtteordninger.

Når husholdningsforbruk og næringsforbruk måles felles bak samme måler

Dersom nettkunden har både husholdnings- og næringsforbruk bak et felles målepunkt, og

 1. det dominerende forbruket er husholdningsforbruk, skal nettkunden være registrert som husholdningskunde og være omfattet av støtteordningen for husholdninger for forbruk inntil 5000 kWh per måned. Det er nettselskapet som betaler ut denne støtten.
    • Er næringsforbruket som kommer i tillegg til husholdningsforbruket knyttet til aktiv jordbruks- eller veksthusproduksjon, vil Landbruksdirektoratet utbetale støtte for forbruk over 5000 kWh per måned.
    • Er næringsforbruket som kommer i tillegg til husholdningsforbruket knyttet til annen næring enn aktiv jordbruks- og veksthusproduksjon, er forbruket over 5 000 kWh per måned ikke omfattet av noen støtteordning.
 2. det dominerende forbruket er næringsforbruk (til jordbruks- eller veksthusproduksjon), er alt forbruket omfattet av støtteordningen for jordbruks- og veksthusnæringen. Det er Landbruksdirektoratet som betaler ut denne støtten. Spørsmål om ordningen må du rette til Landbruksdirektoratet.
 3. det dominerende forbruket er næringsforbruk (ikke til jordbruks- eller veksthusproduksjon), er nettkunden ikke omfattet av noen støtteordninger.

Til nettselskapene

Etter strømstønadsloven § 4 har nettkunder som er rettmessig registrert som husholdningskunde hos nettselskapet rett til å få utbetalt støtte. Dersom nettkunder ikke er korrekt registrert og tar kontakt, må kundelistene korrigeres.

I forarbeidene til strømstønadsloven er det vist til at nettselskapene skal registrere sluttbrukere i riktig sluttbrukergruppe, jf. Prop 44 L (2021-2022) punkt 3.2.2. Dette følger av leveringskvalitetsforskriften § 2A-10. Det er også vist til at nærmere oversikt over nettselskapenes ulike sluttbrukergrupper fremgår av vedlegg A til RMEs veileder 7/2018 til leveringskvalitetsforskriften

Det er nettselskapene som har ansvar for å plassere kundene i riktig sluttbrukergruppe. Av veilederen til leveringskvalitetsforskriften følger det på side 33 at «Det er bruken av eiendommen/huset/bygget som avgjør hvilken sluttbrukergruppe som skal benyttes for den aktuelle sluttbrukeren. Ved flere ulike sluttbrukergrupper bak ett rapporteringspunkt, bør sluttbrukergruppen med det mest dominerende forbruket avgjøre hvilken sluttbrukergruppe som skal benyttes.»

For å være rettmessig registrert som husholdningskunde må en dominerende del av forbruket bak målepunktet være husholdningsforbruk. Det er strømforbruket bak målepunktet som avgjør hvilken sluttbrukergruppe kunden skal plasseres i. Ved flere ulike typer forbruk bak ett målepunkt, skal forbruket som er dominerende være avgjørende, jf. veilederen til leveringskvalitetsforskriften.

Ved tvil kan nettselskapet kreve at kunden sannsynliggjør eller dokumenterer at det dominerende forbruket bak måleren er husholdningsforbruk. Nettselskapet skal i tvilstilfeller la tvilen komme nettkunden til gode.

Det er ikke vesentlig for vurderingen hvor måleren er plassert. Det vesentlige er hva slags forbruk måleren registrerer. Et eksempel kan være at måleren er montert på driftsbygningen, men det er likevel husholdningsforbruket som er dominerende. Kunden vil i slike tilfeller ha rett på støtte selv om måleren ikke er fysisk plassert i eller ved en bolig.

Til kunden

Etter strømstønadsloven § 4 har nettkunder som er rettmessig registrert som husholdningskunde hos nettselskapet rett til å få støtte. For å være rettmessig registrert som husholdningskunde må en dominerende del av forbruket bak målepunktet være husholdningsforbruk.

Hva gjør jeg om jeg ikke har mottatt strømstønad?
Om du bor på en landbrukseiendom og ikke har mottatt strømstønad, kan det være fordi du er registrert som næringskunde hos nettselskapet.

Ta kontakt med nettselskapet ditt dersom du ikke har mottatt støtte, men likevel mener du har rett på dette jf. punkt 1 og 2. Nettselskapet vil da vurdere om du er plassert i riktig kundegruppe. På forespørsel fra nettselskapet må du kunne dokumentere eller synliggjøre at en dominerende del av forbruket bak målepunktet ditt er til husholdningsformål.

Om du er aktiv næringsdrivende innen jordbruks- og veksthusnæringen, er det etablert en egen støtteordning forvaltet av landbruksdirektoratet. Se mer informasjon her: Strømstøtte for jordbruks- og veksthusnæringen - Landbruksdirektoratet

Nettselskapet vil ikke omregistrere meg – hva gjør jeg?
Dersom du og nettselskapet ikke kommer til enighet, kan du bringe uenighetssaken inn til Reguleringsmyndigheten for energi (RME) for avgjørelse. RMEs vedtak vil være endelig.

Får jeg etterbetalt stønad?
Støtteordningen gjelder energibruk fra og med desember 2021 til og med mars 2022. Støtteberettigede har krav på strømstønad i måneder gjennomsnittlig elspotpris i området man er bosatt overstiger 70 øre kWt. 

Hvilken betydning har registreringen i nettselskapets kunderegister for meg?
Nettselskapene er forpliktet til å sørge for at nettkunden er plassert i riktig sluttbrukergruppe. Reguleringsmyndigheten for energi gjør oppmerksom på at registreringen i nettselskapets kunderegister har betydning for fordeling av KILE-kostnader og utbetaling ved svært langvarige avbrudd (USLA), samt innkreving av Enova-avgift.