Publisert 28.08.2023 , sist oppdatert 26.02.2024

Tilsyn med strømstøtteordningen

Med hjemmel i strømstønadsloven er RME pålagt å føre tilsyn med strømstøtteordningen. Denne siden inneholder informasjon om RMEs arbeid med tilsyn av ordningen, nettselskapenes rapporteringsplikt til RME og anbefalinger til god internkontroll hos nettselskapene.

Tilsyn med ordningen

RME er pålagt å føre tilsyn med strømstøtteordningen. I 2022 engasjerte vi KPMG til å revidere nettselskapenes håndtering av strømstøtteordningen. Formålet var å påse hvorvidt strømstøtte var utbetalt i henhold til krav i lov og forskrift, og å kartlegge nettselskapenes håndtering av ordningen med fokus på forbedringsområder. Revisjonen avdekket at nettselskapene håndterte strømstøtteordningen på en god måte.  På høyre side ligger rapporten  “Ekstern revisjon av utbetalinger av strømstøtte” med KPMG sin revisjon og anbefalinger.

En ny ekstern revisjon av nettselskapenes håndtering av strømstøtteordningen, og med samme formål som revisjonen i 2022, gjennomføres av BDO høsten 2023.

Nettselskapenes rapporteringsplikt til RME

Nettselskapene sender månedlig faktura for strømstøtteutbetalingene til RME.  For å kunne føre tilsyn med ordningen, må nettselskapene rapportere datagrunnlaget for strømstøtteutbetalingene til RME.  

Høsten 2022 samlet vi inn datagrunnlaget for desember 2021 – juni 2022. Vinteren 2023 samlet vi inn data fra andre halvår 2022. Fra og med februar 2023 pålegger vi nettselskapene å rapportere fortløpende og samtidig som de sender strømstøttefakturaene til oss.

De etterspurte dataene skal rapporteres på et spesifikt format og og med et spesifikt innhold. Dataene inneholder personopplysninger og skal deles til RME gjennom egne servere for sikker overføring.

Ved overgangen til timebasert strømstøtte, er det forbruket i timer med strømpris over fastsatt terskelverdi som skal rapporteres som kompensert forbruk. I feltet for støttesats skal det rapporteres en gjennomsnittlig forbruksvektet støttesats per målepunkt for perioden. Se spesifikasjon av rapporteringskrav på høyre side. 

Anbefalinger til god internkontroll av strømstøtteordningen hos nettselskapene

På oppdrag fra RME reviderte KPMG i 2022 nettselskapenes håndtering av strømstøtteordningen. I etterkant av revisjonen oppsummerte KPMG følgende anbefalinger til god internkontroll av strømstøtteordningen hos nettselskapene:  

Forbrukskoder

  • Benytt retningslinjene publisert på Elhub sine nettsider, for hvordan næringskoder og forbrukskoder skal registreres i egne systemer og i Elhub.
  • Hvis næringskoder automatisk bestemmer forbrukskoder i nettselskapets system, ta kontakt med systemleverandør og få endret på dette. De to kodene er ulike og skal være uavhengige av hverandre.
  • Hvis forbrukskoder fra kraftleverandør overstyrer nettselskapets klassifisering av kunde uten varsling i systemet, ta kontakt med systemleverandør for å få endret på dette. Det må som et minimum komme en varsling i systemet om at forslag fra kraftleverandør ikke samsvarer med nettselskapets klassifisering av kunde og at det krever handling fra nettselskapet.
  • Før kontroll over målepunkt som avviker fra forventet kobling mellom forbrukskode og strømstøtte, ved å etablere gode interne rutiner og påse sporbarhet.

Rapportering

  • Standard rapporteringsformat fra nettselskaper til RME. 
  • Utarbeid rapportene i samarbeid med systemleverandør, for mest mulig automatiserte uttrekk og overførsel av data. God datakvalitet og standardiserte formater vil gjøre prosessene for rapportering og kontroll mer smidige, robuste og etterprøvbare. Det vil også minske arbeidsbelastningen lokalt hos hvert selskap.

Kontrollmiljø

  • Evaluer eget kontrollmiljø. Identifiser og vurder mulige risikoområder forbundet med strømstøtteordningen og hvorvidt selskapets kontrollmiljø oppfyller kravene til formaliserte og fullstendige rutinebeskrivelser, sporbarhet og bruk av skjønn.
  • Automatiser de nettselskapets prosesser knyttet til strømstøtteordningen.