Publisert 17.08.2022 , sist oppdatert 26.02.2024

Strømstøtte for nettselskaper

Under har vi samlet vanlige spørsmål og svar fra nettselskapene om strømstøtte. 

Strømstøtteordningen forlenges til og med desember 2024.  

Nettselskapene kan bruke forrige måneds støttesats for kunder som sluttavregnes i løpet av september. 

Det er ikke regler som angir hvordan et boligselskap skal registreres i nettselskapenes systemer. 

Vi anbefaler imidlertid nettselskapene om å registrere boligselskaper med næringskode 68.201 (Borettslag) sammen med forbrukskode 35 (Husholdning). 

Ja, støtten gjelder per målepunkt som forsyner husholdninger.  

Målepunkt knyttet til fritidsboliger og næringsvirksomhet er ikke omfattet av støtteordningen. 

Støttesatsene time for time blir publisert på våre nettsider

På egen fakturalinje skal det stå: "Midlertidig stønad for ekstraordinære strømutgifter". Dersom det ikke er plass til dette på fakturaen skal det stå: "Midlertidig strømstønad".   

Nettselskapene kan sende samlet eller separat faktura for månedlig kompensasjon til hhv. Husholdninger og boligselskap. Ved samlet faktura skal kompensasjon til husholdninger og boligselskap fremgå av ulike fakturalinjer. RME må ha mottatt faktura minimum 10 dager før forfallsdato. 

Nettselskapene skal sende faktura til RME som EHF, og denne må inneholde disse elementene: 

Vår bedrift er registrert i ELMA-registeret på vanlig måte.  

Adressen er: Norges vassdrags- og energidirektorat NO970205039  

Beløp (ekskl. MVA)  

Forfallsdato  

Referanse hos RME: «Kompensasjonsordning husholdninger»  

Antall målepunkter som omfattes av faktura skal oppgis  

Periode utbetalingen gjelder for skal oppgis 

Fakturaadresse:   

NVE  

Fakturamottak DFØ  

Postboks 4746 Torgarden  

7468 Trondheim 

Nettselskapet sender aggregert faktura (se krav til faktura over) for alle utbetalingene den gjeldende måneden til RME.  

Nettselskapene må imidlertid kunne dokumentere hver enkelt utbetaling, slik at RME kan føre tilsyn med ordningen.  

Denne dokumentasjonen må inneholde:  

Målepunkt ID  

Fra – til dato  

Forbruk  

Kompensasjonsbeløp  

Sluttbrukergruppe 

Ev andre variable brukt i utvelgelse av mottakere av kompensasjon.  

Nettselskapene må være forberedt på å gi denne informasjonen på kort varsel. Vi vil gi nærmere retningslinjer for hvordan fakturagrunnlag skal sendes til RME. 

Strømstøtten betales ut uten mva. Faktura nettselskapet sender til RME skal derfor heller ikke inkludere mva.   

Regningen som skal sendes til RME er summen av utbetalinger for hver måned. Nettselskaper i fylker som ikke er fritatt mva på strøm, vil utbetalingene være 25 prosent høyere enn i fylkene som er fritatt mva. 

Støtten skal være uten mva, og den vil ikke ha innvirkning på mva-regnskapet til nettselskapet.   

Nei. Dette er merkostnader som alle nettselskap har og som vil komme inn i inntektsrammegrunnlaget fremover i tid. 

Er støttebeløpet til en kunde større enn nettleien den gjeldende måneden, skal kunden få beløpet utbetalt. Utbetaling av små beløp kan skje etter nettselskapets standard rutine. 

Ved gjennomfakturering vil støttebeløpet komme som fradrag på fakturaen fra kraftleverandøren. 

De vil få kompensasjon både for forbruket de har på stedet de flytter fra, og for forbruket på stedet de flytter til. I noen tilfeller kan derfor én kunde som flytter ha høyere månedlig forbruk enn 5 000 kWh, og få støtte for dette som følge av flyttingen. 

Dersom det er uenighet om forbruket i boligen er husholdningsforbruk, skal nettselskapet legge informasjon om boligtypen som går frem av matrikkelen til grunn. Er boligen registrert som fritidsbolig i matrikkelen får kunden ikke støtte. Kommer ikke kunde og nettselskap til enighet kan kunde klage til RME. 

Nettkunde med egen strømmåler og som er rettmessig registrert som husholdningskunde hos nettselskapet, har rett på støtte. Med rettmessig registrert som husholdningskunde menes at hoveddelen av bruken bak målepunktet er knyttet til husholdningsformål. Dette gjelder også når næringskunder er registrert som kunde på målepunktet. 

Det er måleren registrert hos nettselskapet som avgjør om man dekkes av ordningen eller ikke. Dersom hoveddelen av forbruket er husholdningsforbruk vil man dekkes av ordningen. 

Minusmåler knyttet til utleiedel vil ikke dekkes av ordningen, fordi en slik måler ikke er knyttet til nettselskapet. 

Nettselskapene tar utgangspunkt i systemene og kategoriseringen av kunder de har i dag. Kunder kan kontakte nettselskapene og melde om at deres målepunkt er feil registrert. Ved feilregistreringer skal nettselskapene korrigere og sende ut ny faktura.   

Se svar om hvordan håndtere uenighet, dersom kunde og nettselskapet ikke kommer til enighet. 

Alle boliger som er registrert som "Bolig" i matrikkelen er berettiget kompensasjon. Eneste unntak er fritidsboliger. Mer konkret gjelder unntaket alle bygningstyper registrert som "16 - Fritidsboliger", samt "17 - Koie, seterhus o.l." og "182 - Garasje, uthus, anneks knyttet til fritidsbolig".  

For å sjekke hva en bolig er registrert som i matrikkelen kan man gå til: Se eiendom (kartverket.no). Du finner også en oversikt over standard bygningstyper i matrikkelen på SSB sine nettsider: Standard for bygningstype / Matrikkelen (ssb.no). 

Nei. Nettselskapene kan ikke motregne strømstøtte som overstiger nettleien med tidligere ubetalte krav på nettleie. Slike krav må inndrives på vanlig måte.