Publisert 20.12.2021 , sist oppdatert 26.02.2024

Spørsmål og svar om strømstøtte for høye strømpriser

Strømstøtte (kompensasjonsordningen) for høye strømpriser gjelder for husholdninger og boligselskap (borettslag, boligsameier, boligaksjeselskap mm.).

Fra 1. september 2023 blir strømstøtten beregnet time for time. 

Fra 1. januar 2024 er terskelverdien 73 øre/kWh.

Støtteordningen innebærer at kundene får utbetalt et beløp basert på sitt eget strømforbruk time for time med tilhørende støttesats for sitt prisområde.

Kunden får støtte i de timene der elspotprisen i prisområdet er høyere enn 73 øre/kWh (terskelverdi). I disse timene får kunden støtte for 90 % av beløpet over 73 øre/kWh (kompensasjonsgrad). Det tas hensyn til merverdiavgift i de prisområdene hvor kundene betaler det. Da legges det til 25 % på støttesatsen.   

Støttesatsene beregnes time for time basert på følgende formel: 
(elspotpris i prisområdet hvor kunden er tilknyttet – 73) * 0,9 * 1,25

For kunder som er fritatt mva: 
(elspotpris i prisområdet hvor kunden er tilknyttet – 73) * 0,9 

Her finner du oversikt over støttesatsene time for time. 

Nettselskapet betaler ut støtten

Støtten du får trekkes først fra nettleien. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til din bankkonto eller trukket fra strømregningen. Har du spørsmål om strømstøtte​, ta kontakt med nettselskapet ditt. Lenke til loven finner du her: Strømstønadsloven

Boligselskap er også inkludert i ordningen

Støtten til boligselskapene beregnes på samme måte som for vanlige husholdninger, og nettselskapet betaler ut støtte automatisk til alle målepunkt de har registrert på boligselskaper. Når boligselskapene mottar støtte, har de selv et ansvar for at de ikke har mottatt for mye.

Mer informasjon om hvordan ditt boligselskap skal melde fra finnes på nettselskapets nettsider. Har ditt boligselskap ikke mottatt støtte skal du ta kontakt med ditt nettselskap.

Her er lenke til den midlertidige forskriften om strømstøtte til boligselskap.

Husholdninger tilknyttet gårds- og grendeverk er nå inkludert i ordningen

20. juni 2023 vedtok Olje- og energidepartementet en forskrift som inkluderer husholdninger tilknyttet gårds- og grendeverk i strømstøtteordningen. Endringen innebærer at nettselskapet utbetaler strømstøtte for forbruket i tilknytningspunktet mellom nettselskapet og gårds- og grendeverket. Nettkunden i tilknytningspunktet må sørge for at støtten fordeles på husholdningskundene tilknyttet gårds- og grendeverket. For at nettselskapet skal kunne utbetale støtte må nettkunden i tilknytningspunktet rapportere opplysninger til nettselskapet om gårds- og grendeverket og tilknyttede husholdninger. 

Et gårds- og grendeverk er et nettanlegg som leverer kraft fra lokal produksjon til uttakskunder med samlet hovedsikringskapasitet mindre enn 200 A ved tre faser og 230 V. Disse er ikke underlagt samme krav som nettselskaper. Den nye forskriften gjelder for disse.

Eiere av strømnett som er større enn et gårds- og grendeverk skal ha omsetningskonsesjon. Netteiere med omsetningskonsesjon er nettselskap. Alle nettselskap har en plikt til å utbetale støtte til sine husholdningskunder og sende samlet faktura til Reguleringsmyndigheten for energi (RME). Dersom strømnetteierne mangler nødvendig omsetningskonsesjon for å drive nettvirksomhet må de ta kontakt med RME.