Publisert 19.12.2023

Inntektsrammer for 2024 - varsel

RME varsler inntektsrammer for 2024 for alle nettselskapene på 42,1 milliarder kroner, hvor inntektsramme for Statnett og NordLink Norge utgjør 17,2 milliarder kroner. 

Beregningen er basert på følgende forutsetninger: 

  • Referanserente: 8,16 %
  • Referansepris på kraft: 281–887 kr/MWh
  • KPI2024/2022: 1,109 (til justering av KILE)
  • KPI-lønn2024/2022: 1,100 (til justering av drift- og vedlikeholdskostnader)

Mer informasjon om varsel om inntektsrammer for 2024

All relevant informasjon om inntektsrammer, data og resultater fra de sammenlignende analysene finnes i margen til høyre på denne siden. Infoskrivet beskriver prosessen med beregning av kostnadsnorm og inntektsrammer, og veiledningen beskriver hvilke data vi henter fra eRapp og hvordan disse brukes. I tillegg har vi publisert R-scriptet som er brukt til å beregne inntektsrammer for 2024 (zip-fil).

Vi endrer metode for rekalibrering av kostnadsnormene

I oktober sendte vi forslag om endring i rekalibrering av kostnadsnormene på høring. Innspillene vi har mottatt støtter forslaget, og vi har konkludert med å kun rekalibrere renteeffekten fra og med inntektsrammene for 2024. Les mer om forslaget, innspillene og vår konklusjon her: Høring - Forslag om endring i metode for å fastsette kostnadsnormer - NVE.

Frist for merknader: 15. februar 2024

Merknader til dette varslet merkes 202314612 og sendes til oss på rme@nve.no innen 15. februar 2024.

Vedtak om inntektsrammer for 2024

Vi vil fastsette vedtak om inntektsramme for 2024 i februar 2025. Vedtaket vil skille seg fra dette varselet da vi vil oppdatere verdier for referanserente, referansepris på kraft og inflasjon. Vi korrigerer i tillegg for eventuelle feil vi er gjort kjent med i forkant av vedtaket. Dette kan gjøre at vedtaket blir noe forskjellig fra inntektsrammen vi nå har varslet

Særlige merknader til varsel om inntektsrammer for 2024

Overgangsordning som følge av endringer i rammevilkårskorrigeringen fra 2023

For 2023 og 2024 har vi innført en overgangsordning der vi beregner et tillegg i kostnadsnormen for selskapene som får nedgang i inntektsramme som følge av endringer i rammevilkårskorrigeringen. For 2023 beregnet vi inntektsrammene med ny og gammel rammevilkårskorrigering og differansen dannet grunnlag for tillegget i kostnadsnorm både for inntektsrammen 2023 og 2024. For 2023 ble hele differansen lagt til kostnadsnormen, og for 2024 legges 90 prosent av den samme differansen til kostnadsnormen. Kostnadsnormen utgjør 70 prosent av inntektsrammen.

Referansepris på kraft

Vanligvis bruker vi en felles estimert referansepris på kraft i varsel om inntektsrammer. Siden det for tiden er store prisforskjeller mellom områdene, benytter vi estimat på referansepris på kraft per prisområde i beregningene for inntektsramme 2024. De er basert på EPADs, som er terminkontrakter for prisdifferanser mellom områdeprisene. Disse markedene er mindre likvide enn terminkontraktene på systemprisen, men vi mener de likevel vil kunne treffe faktisk pris per område for 2024 bedre enn én felles pris for alle nettselskapene.