Publisert 06.11.2023 , sist oppdatert 07.11.2023

Inntektsrammer for 2024 - foreløpig beregning

Vi har gjort en foreløpig beregning som gir en samlet inntektsramme for 2024 på 24 milliarder kroner for alle nettselskapene eks. Statnett. Vi vil sende varsel om inntektsramme for 2024 i løpet av desember.

Nøkkeltall for inntektsrammen 2024

  • Samlet kostnadsgrunnlag: 24,94 mrd. kroner
  • Beløp til rekalibrering med dagens metode: -1,01 mrd. kroner
  • Samlet inntektsramme med dagens metode: 24,01 mrd. kroner
  • Beløp til rekalibrering med foreslått metode: -0,14 mrd. kroner
  • Samlet inntektsramme med foreslått metode: 24,97 mrd. kroner

Forutsetninger for 2024

  • Referanserente: 8,16 %
  • Referansepris på kraft: 281–887 kr/MWh
  • KPI2022/2024: 1,11 (til justering av KILE)
  • KPI-lønn2022/2024: 1,10 (til justering av drift- og vedlikeholdskostnader)

Vi publiserer beregninger med gjeldende og foreslått metode for rekalibrering

I oktober sendte vi forslag om endring i rekalibrering av kostnadsnormene på høring. Eventuelle endringer vil gjelde fra og med inntektsrammen for 2024. Vi vil først oppsummere innspillene og konkludere på endringsforslaget før vi sender varsel om inntektsramme for 2024. I disse foreløpige beregningene publiserer vi inntektsrammer både med gjeldene og foreslått metode for rekalibrering.

Frist for melding om feil i datagrunnlag: 30. november 2023

Vi minner om at nettselskapene skal sjekke data og resultater for eget selskap. Om dere oppdager feil, ber vi om å bli opplyst om dette så snart som mulig. For å kunne ta hensyn til eventuelle datakorreksjoner i varsel om inntektsrammer for 2024, ber vi om tilbakemelding senest 30. november 2023. Tilbakemeldinger merkes med 202314612, og sendes til rme@nve.no.

Varsel om inntektsrammer for 2024 vil bli noe forsinket

For å få tid til å oppsummere innspillene og konkludere på endringsforslaget knyttet til rekalibrering av kostnadsnormene, ser vi at vi må utsette varslingen av inntektsrammer for 2024. Vanligvis varsler vi inntektsrammer for kommende år i starten av desember. I år vil varsel om inntektsrammer for 2024 også komme i desember, men sannsynligvis nærmere juleferien.

Særlige merknader til foreløpig beregning av inntektsrammer for 2024

Overgangsordning som følge av endringer i rammevilkårskorrigeringen fra 2023

For 2023 og 2024 har vi innført en overgangsordning der vi beregner et tillegg i kostnadsnormen for selskapene som får nedgang i inntektsramme som følge av endringer i rammevilkårskorrigeringen. For 2023 beregnet vi inntektsrammene med ny og gammel rammevilkårskorrigering og differansen dannet grunnlag for tillegget i kostnadsnorm både for inntektsrammen 2023 og 2024. For 2023 ble hele differansen lagt til kostnadsnormen, og for 2024 legges 90 prosent av den samme differansen til kostnadsnormen. Kostnadsnormen utgjør 70 prosent av inntektsrammen.

Referansepris på kraft

Vanligvis bruker vi en felles estimert referansepris på kraft i varsel om inntektsrammer. Siden det for tiden er store prisforskjeller mellom områdene, benytter vi estimat på referansepris på kraft per prisområde i beregningene for inntektsramme 2024. De er basert på EPADs, som er terminkontrakter for prisdifferanser mellom områdeprisene. Disse markedene er mindre likvide enn terminkontraktene på systemprisen, men vi mener de likevel vil kunne treffe faktisk pris per område for 2024 bedre enn én felles pris for alle nettselskapene.

Ny beregning av inntektsrammer for 2022 etter datakorreksjoner

I forbindelse med inntektsramme for 2024, skal vi korrigere for eventuelle feil fra vedtak om inntektsrammer for 2022, jf. forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 8-6. Beløpene som inntektsrammene for 2024 skal korrigeres med vil være klare i løpet av desember, samtidig som varsel om inntektsrammer for 2024.