Publisert 09.02.2023 , sist oppdatert 20.02.2023

Inntektsrammer for 2022 - vedtak

RME vedtar inntektsrammer for 2022 på 39,8 milliarder kroner for alle nettselskapene, hvor inntektsrammene for Statnett og Nordlink utgjør 13,4 milliarder kroner.

Beregningen er basert på følgende forutsetninger:

  • Referanserente: 7,47 %
  • Referansepris på kraft: 1888,36 kr/MWh for NO1, 2015,32 kr/MWh for NO2, 497,46 kr/MWh for NO3, 301,45 kr/MWh for NO4 og 1883,78 kr/MWh for NO5.
  • KPI2022/2020: 1,094 (til justering av KILE)
  • KPI-lønn2022/2020: 1,070 (til justering av drifts- og vedlikeholdskostnader)

Endring i inntektsrammer for 2022 mellom varsel og vedtak

Inntektsrammene for 2022 ble varslet i desember 2021. Da benyttet vi estimater for inflasjon, kraftpris (424 kr/MWh) og referanserente (5,53 %). Vi har nå oppdatert forutsetningene med faktiske observasjoner for 2022, og spesielt referanserente og kraftpriser ble vesentlig høyere enn hva vi tidligere estimerte. Ellers bruker vi samme beregningsmetode ved vedtak som ved varsel, men med enkelte korreksjoner i økonomiske og tekniske data som følge av regnskapskontroll, tilsyn og andre tilbakemeldinger.

Særlige merknader til beregning av inntektsrammer for 2022

Spesielt store forskjeller mellom kraftprisene i de ulike prisområdene i 2022

De store forskjellene i kraftpriser mellom de ulike prisområdene kan gi en utilsiktet eller uheldig fordeling av inntektsrammene. Vi vil vurdere hvilke virkninger disse prisforskjellene kan gi og vurdere om det er behov for tiltak innen vi varsler inntektsrammer for 2024.

Vi avslutter særskilt kostnadsnorm for anlegg i grensesnittet mellom lokalt distribusjonsnett og regionalnett

Fra og med inntektsrammene for 2022 avslutter vi den særskilte kostnadsnormen for anlegg i grensesnittet mellom lokalt distribusjonsnett og regionalnett i de sammenlignende analysene for lokalt distribusjonsnett. Les mer om denne endringen i infoskrivet om beregning av inntektsramme og kostnadsnorm for 2022.

Fra 2022 skal Elhub-gebyrer dekkes inn som et tillegg til årlig inntektsramme

Fra og med 2022 skal innbetalte Elhub-gebyrer dekkes inn som et tillegg til årlig inntektsramme, jf. forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 7-3 bokstav e). Derfor holder vi disse kostnadene utenfor beregningen av inntektsrammer for 2022.

Re-beregning av inntektsrammer for 2020

Vi har inkludert et tillegg eller fratrekk i inntektsrammen for 2022 som følge av en ny beregning av inntektsrammen for 2020. Jf. forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 8-6, skal vi omgjøre enkeltvedtak om inntektsramme for 2020 dersom det var feil i datagrunnlaget. Dette gjør vi i form av korreksjon i enkeltvedtak om inntektsramme det andre påfølgende inntektsrammeåret, i dette tilfellet 2022. Grunnlaget og resultatet fra disse beregningene er publisert på denne siden.

Rammevilkårskorrigering i regionalnett

I trinn 2 i kostnadsnormmodellen for regionalnett, korrigerer vi for en geografivariabel som er sammensatt av rammevilkårene helning og skog. Den skal forklare forskjeller i kostnadsnivå mellom det enkelte selskap og de selskapene som det sammenlignes med i analysen. Koeffisienten for geografivariabelen blir ikke signifikant forskjellig fra null i inntektsrammen for 2022. Derfor settes koeffisienten til null, og det blir i praksis ikke noen korrigering for rammevilkår i regionalnett for 2022.