Noko mindre auke i magasinfyllinga. Ved utgangen av veke 38 var fyllinga i norske magasin 82,7 prosent.

Magasinfyllinga auka med 1,1 prosenteiningar.

Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 1999-2018 er 83,5 prosent.

Lågast magasinfylling hadde Nord-Noreg (Elspotområde 4) med 74,5 prosent, medan Midt-Noreg (Elspotområde 3) hadde høgast fylling med 88,8 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 38, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.