Vassmagasinstatistikk veke 36 2019 - NVE

Fyllingsgraden nærmer seg 80 prosent . Ved utgangen av veke 36 var fyllinga i norske magasin 79,6 prosent.

Magasinfyllinga auka med 1,0 prosenteiningar.

Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 1999-2018 er 84,5 prosent.

Lågast magasinfylling hadde Nord-Noreg (Elspotområde 4) med 73,7 prosent, medan Aust-Noreg (Elspotområde 1) hadde høgast fylling med 88,2 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 36, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.