Vassmagasinstatistikk veke 33 2019 - NVE

Auke i magasinfyllinga. Ved utgangen av veke 33 var fyllinga i norske magasin 75,4 prosent.

Magasinfyllinga auka med 1,8 prosenteiningar.

Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 1999-2018 er 81,1 prosent.

Lågast magasinfylling hadde Nord-Noreg (Elspotområde 4) med 71,3 prosent, medan Aust-Noreg (Elspotområde 1) hadde høgast fylling med 84,5 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 33, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.