Vassmagasinstatistikk veke 32 2019 - NVE

Liten nedgang i magasinfyllinga. Ved utgangen av veke 32 var fyllinga i norske magasin 73,5 prosent.

Magasinfyllinga gikk ned med 0,2 prosenteiningar.

Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 1999-2018 er 79,7 prosent.

Lågast magasinfylling hadde Nord-Noreg (Elspotområde 4) med 70,7 prosent, medan Midt-Noreg (Elspotområde 3) hadde høgast fylling med 80,1 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 31, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.