Vassmagasinstatistikk veke 25 2019 - NVE

Framleis auke i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 25 var fyllingsgrada i norske magasin 68,1 prosent.

Fyllingsgrada auka med 3,4 proseneiningar.

Medianverdien for fyllingsgrada på tilsvarande tidspunkt for åra 1999-2018 er 62,2 prosent.

Lågast magasinfylling hadde Nord-Noreg (Elspotområde 4) med 58,5 prosent, medan Aust-Noreg (Elspotområde 1) hadde høgast fylling med 80,7 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 25, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.