Kraftsituasjonen veke 30, 2020 - NVE

Rekordhøg nettoeksport frå Noreg

Noreg hadde rekordhøg nettoeksport førre veke. Førebels tal viser at Noreg hadde ein nettoeksport på 700 GWh. Sist vi såg liknande tal var i sommarhalvåret 2012 og 2016. Auken i eksport har samanheng med at det er meir tilgjengeleg overføringskapasitet og at kraftprisane gjennom nesten heile førre veke var høgare i resten av Norden og nord på kontinentet.

Kraftprisane i Noreg held seg relative stabile gjennom veke 30. Kraftprisane i Sør- og Aust-Noreg var i likskap som i veke 29 på 1,6 øre/kWh i gjennomsnitt. Den gjennomsnittlege vekeprisen i Midt- og Nord-Noreg låg på 3,1 øre/kWh.

I løpet av veke 30 vart kjernekraftproduksjon i Sverige redusert frå 70 til 50 prosent av full kapasitet. Reduksjon skulde at Forsmark kjernekraftverk reduserte si produksjon med 1 600 MW grunna dei vedvarande låge kraftprisane. At kjernekraftproduksjonen i Sverige allereie låg på 70 prosent av full kapasitet har samanheng med at Ringhals kjernekraftverk har to reaktorar ute i forbindelse med årleg vedlikehald.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 30 her.