Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 26.08.2021 , sist oppdatert 27.08.2021

Rapport om tilbakeføring av områder brukt til vindkraftanlegg

NVE publiserer en ny rapport som skal øke kunnskapen om kostnadene ved tilbakeføring av områder ved nedlegging av vindkraftverk. Dette vil være et viktig kunnskapsgrunnlag når det skal settes krav til garantier for tilbakeføring av vindkraftverk som legges ned. Rapporten er utarbeidet av Oslo Economics og Sweco, på oppdrag fra NVE.

Foto: Inger Helene W. Riddervold/NVE

Når NVE gir tillatelse til bygging av et vindkraftverk følger det av energilovforskriften at området, så langt det er mulig, skal tilbakeføres til sin naturlige tilstand når kraftverket legges ned.

Flere prosjekter skal sikre et godt kunnskapsgrunnlag

De aller fleste vindkraftkonsesjoner har et vilkår om at det innen det 12. driftsåret av vindkraftverkets driftstid skal sendes inn et forslag til garantistillelse. En garantistillelse skal sikre kostnadene for nedleggelse.

For å sikre NVEs kunnskap i behandlingen av garantistillelsene og krav for tilbakeføring, har NVE fått Oslo Economics og Sweco til å vurdere tilbakeføringskostnader basert på norske og internasjonale erfaringer. Kunnskapsgrunnlaget skal sikre at NVE kan sette krav til garantier for tilbakeføring etter nedleggelse, i tråd med forskriftens krav og de vilkår som er satt i konsesjonene.

Hovedfunnene i rapporten

Oslo Economics og Sweco har oppsummert relevant kunnskap om tilbakeføring av områder til naturlig tilstand, med fokus på tilbakeføring av naturområder berørt av vindkraftutbygginger. Rapporten viser at den viktigste kostnadsdriveren ved tilbakeføring av områder er transportbehovet, altså behovet for flytting av masser.

Videre har de gjort en overordnet vurdering av hva det vil koste å tilbakeføre naturområder ved nedlegging av vindkraftverk for to ulike grader av tilbakeføringsnivå, 1) revegetering og 2) terrengforming og revegetering. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i et utvalg eksempelprosjekter i terrengtyper som er representative for utbygging av vindkraftverk i Norge.

Kontakt

Matilde Anker
Seniorrådgiver