Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 24.01.2022

Overtredelsesgebyr til TrønderEnergi Kraft AS

NVE har gitt TrønderEnergi Kraft AS et overtredelsesgebyr på 400 000 kroner. Årsaken er for lav vannstand i Tovatna sommeren 2020. Dette er brudd på manøvreringsreglementet for vannkraftanlegget i Trollheimen, og resultatet var at et område på ca. 100 mål ble tørrlagt.

Foto: NVE

Tovatna ligger mellom Trøndelag og Møre og Romsdal, og er en del av Trollheimen landskapsvernområde. I juni 2020 meldte TrønderEnergi Kraft selv fra om at vannstanden i deler av Tovatna hadde blitt senket 3,5 meter ved et uhell. Dette er brudd på manøvreringsreglementet for Tovatna, hvor det er fastsatt at vannstanden skal ligge på 756,5 moh.  

 NVE ser alvorlig på brudd på manøvreringsreglement. Reglementet gir rammene for konsesjonen, og er satt for å ivareta allmenne interesser, sier Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef for NVEs miljøtilsyn for vassdragsanlegg. 

100 mål ble tørrlagt 

Sommeren 2020 var det høy vannstand i Tovatna, og vannet begynte å nærme seg flere bygninger. For å hindre ytterligere vannstandsstigning åpnet TrønderEnergi en bunnluke i dammen i nordenden av Tovatna den 22. juni. Det er ikke strømtilførsel til dette området og styring av luken er manuell. Området har heller ikke vannstandsmåler.  

Den 9. juli oppdaget regulanten at vannstanden i nordenden var senket med 3,5 meter. Bunnluken ble da stengt umiddelbart og vannstanden var tilbake til normal høyde ni dager senere. TrønderEnergi anslår at et totalareal på ca. 100 mål ble tørrlagt som følge av senkningen.   

Tørrleggingen hadde konsekvenser for naturen 

Den øvre solrike delen av strandsonen er svært viktig for livet i ferskvann. NVE mener det må legges til grunn at tørrleggingen hadde negative konsekvenser for akvatiske organismer, spesielt for bunndyr med begrenset egenbevegelse. Tørrleggingen skjedde under hekkeperioden for fugl og kan også ha hatt negative konsekvenser for vanntilknyttede fugler, som storlom. 

 NVE mener regulanten skulle ha unngått overtredelsen ved å ha overvåket vannstanden i Tovatna i perioden hvor bunnluken var åpen. Når det er sagt, er det positivt at det gjøres tiltak for å unngå flomskader og at TrønderEnergi selv melder fra om slike hendelser, understreker Mari Hegg Gundersen. 

 Vedtaket kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det er mottatt. 

Kontakt

Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef  
tlf. 984 59 430

Vegard Hotvedt Strømsvåg, seniorrådgiver  
tlf. 971 55 047