Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 04.01.2023

Overtredelsesgebyr til Godfarfoss Kraft i Viken fylke

NVE har gitt Godfarfoss Kraft AS et overtredelsesgebyr på 500 000 kroner. Årsaken er mangelfull oppfølging av trua mose- og lavarter under utbygging av Godfarfoss kraftverk. Dette er brudd på konsesjon og godkjent detaljplan for kraftverket, som ligger i Hol og Nore og Uvdal kommuner.

Foto: Stig Storheil/NVE

Byggingen av Godfarfoss kraftverk ble igangsatt i oktober 2021. I området for Godfarfoss kraftverk er det registrert en rekke lav- og mosearter på den norske rødlista. Hensynet til trua arter var sentralt i behandlingen av saken, både i planendringssøknaden og detaljplan for miljø og landskap. I NVEs tillatelser til bygging av Godfarfoss kraftverk er det bl.a. forutsatt at forekomstene med skåldraugmose og lavarten Leptochidium crenatulum skal merkes tydelig i felt og ikke berøres.

– NVE ser alvorlig på anleggsarbeider utenfor det som er godkjent. Det er spesielt alvorlig når det medfører fare for skade på verdifullt naturmangfold eller andre interesser, sier Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef for NVEs miljøtilsyn for vassdragsanlegg. 

Ødelagte forekomster av lav og mose 

NVE fikk i desember 2021 varsel om at en av forekomstene med lavarten Leptochidium crenatulum var blitt overfylt med steinmasser under byggearbeider i inntaksområdet. Den ødelagte forekomsten utgjorde en av fire kjente forekomster i området. NVE fikk også beskjed om at om lag 500 meter av adkomstveien til kraftstasjonstomten var anlagt utenfor arealbruksgrensene som NVE hadde godkjent. For disse overtredelsene ga NVE i mai 2022 et overtredelsesgebyr på kr 400 000 til Godfarfoss Kraft AS, for brudd på konsesjon og godkjent detaljplan for Godfarfoss kraftverk.

NVE fikk i september 2022 varsel fra Godfarfoss Kraft AS om at det under anleggsarbeider var plassert masser inntil en av de gjenværende forekomstene med lavarten Leptochidium crenatulum og at det var blitt fjernet steiner som støttet opp en tue med forekomst av skåldraugmose. Dette er gjort til tross for at det i NVEs tillatelser er forutsatt at lokaliteter med disse artene skal merkes tydelig i felt og ikke skal bli berørt av tiltaket.

Kunne vært unngått

NVE mener Godfarfoss Kraft AS kunne unngått overtredelsene ved å ha bedre rutiner som sikret at det ikke ble gjennomført anleggsarbeider i strid med konsesjon og godkjent detaljplan for miljø og landskap.

 – At Godfarfoss Kraft også tidligere i anleggsarbeidene har gjort seg skyldig i et lignende brudd skjerper deres aktsomhetsplikt og øker alvorligheten av overtredelsen, sier Hegg Gundersen.

Vedtaket  kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det er mottatt.

Kontakt

Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef
Tlf. 98 45 94 30

Lars Midttun, seniorrådgiver
Tlf. 41 10 04 66