Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 07.01.2020 , sist oppdatert 08.01.2020

NVE ilegger overtredelsesgebyr til tre konsesjonærer med vassdragsanlegg i Troms, Nordland og Rogaland

NVE har gitt Lavangen kommune og Bokn kommune overtredelsesgebyr på henholdsvis kr 300 000 og kr 150 000. Helgeland Kraft Vannkraft AS og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS er ilagt et overtredelsesgebyr på kr 500 000 for brudd på manøvreringsreglementet for Kolsvik kraftverk.

Lavangen kommune og Bokn kommune

Overtredelsesgebyret ble gitt Lavangen kommune og Bokn kommune for at de har igangsatt henholdsvis bygging av Hesjevikelva vannverk og etablert fyllingsdam i utløpet av Torlandsvatn uten godkjent detaljplan for miljø og landskap. I tillegg har Lavangen kommune utført anleggsarbeider på inntaksdam uten godkjent vassdragsteknisk ansvarlig og brutt vilkår i NVEs vedtak om godkjenning av teknisk plan. NVE mener begge kommunene har mangelfullt internkontrollsystem, og derfor har de brutt forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen.

Kravet om godkjenning av detaljplan for miljø og landskap er satt for at tiltaket skal få en utførelse som gjør minst mulig skade på miljø og landskap. Kravene i damsikkerhetsforskriften og vilkårene i godkjenning av teknisk plan er satt for å fremme sikkerhet ved vassdragsanlegg og forebygge skade på mennesker, miljø og eiendom.

- En vassdragskonsesjon gir rett til å bygge og drive et anlegg, men den pålegger også konsesjonæren plikter. Det forventes at konsesjonæren setter seg godt inn i hvilke krav som stilles og etterlever disse, sier Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef for NVEs miljøtilsyn for vassdragsanlegg.

Helgeland kraft Vannkraft AS og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS

De to virksomhetene er begge konsesjonærer for utbyggingen og driften av Kolsvik kraftverk i Bindal kommune. I november 2014 ble det ved kgl.res. satt krav om at vannføringen ut fra Åbjørvatn så langt som mulig ikke skal være under 7 m³/s i perioden 1. juli – 15. september. Før dette var det ikke krav til hvor mye vann som skulle renne ut fra Åbjørvatn. Kravene som ble satt til vannføring fra 2014 var en konsekvens av funn av døde laks- og ørretunger i vassdraget flere år fra 2002 til 2012. Både i 2018 og 2019 var likevel vannføringen under kravet og på det minste henholdsvis 6,3 og 5,4 m3/s.

- Kravet om slipp av vann er et svært viktig vilkår i vassdragsreguleringskonsesjoner. Kravet er satt av hensyn til fiskevelferden i elva. Manglende etterlevelse er derfor et alvorlig brudd på konsesjonen, sier Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef for NVEs miljøtilsyn av vassdragsanlegg.

Konsesjonærene kan klage på vedtaket til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra vedtaket ble gjort.

Kontaktpersoner

Seksjonssjef Mari Hegg Gunderse
tlf. 984 59 430

Seniorrådgiver Vegard Hotvedt Strømsvåg
tlf. 971 55 047

Seniorrådgiver Jan Henning L’Abée-Lund
tlf. 908 54 195