Publisert 21.04.2023

Avbøtende tiltak for flytting av rein gjennom Øyfjellet vindkraftverk

NVE har godkjent en rekke avbøtende tiltak, som skal gjøre det mulig å flytte rein gjennom Øyfjellet vindkraftverk i Mosjøen. Dette inkluderer bl.a. tilrettelegging for transport, etablering av gjerder og stans av enkeltturbiner.

Foto: Catchlight/NVE

Øyfjellet vindkraftverk stod ferdig i 2022 og driftes av Øyfjellet Wind AS. Da det ble gitt tillatelse til å bygge vindkraftverket, ble det samtidig stilt et krav om at Øyfjellet Wind skulle legge til rette for at det inngås avtale med Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt om avbøtende tiltak for flytting til og fra vinterbeitesone 5. i reinbeitedistriktet.

NVE har nå behandlet Øyfjellet Winds forslag til plan for avbøtende tiltak, og godkjent tiltak som skal gjelde for vindkraftverkets driftsperiode. Med bakgrunn i rapporter, høringer og konsultasjoner har NVE presisert og lagt til tiltak som kan bidra til mulighetene for å kunne flytte rein til og fra vinterbeitesone 5.

– Dette har vært en krevende sak, der vi har forsøkt å finne gode løsninger for begge parter gjennom høring og konsultasjoner. Vi mener at planen som nå er godkjent tar hensyn til innspillene både fra reindrifta og de som driver vindkraftverket, sier Anne Johanne Kråkenes, seksjonssjef for miljøtilsynet i NVE.

En rekke alternative tiltak

Det er mange faktorer som spiller inn på om flytting av rein kan gjennomføres på en god måte. Vær, føre og topografi er eksempler på faktorer som ikke lar seg styre, men som legger føringer for om flytting er gjennomførbart eller ikke. Det er også faktorer knyttet til dyrevelferd og HMS for reindriftsutøverne.

Når NVE nå godkjenner tiltaksplanen, godkjenner NVE en rekke alternative tiltak. Eksempler på tiltak er tilrettelegging for transport, etablering av gjerder og stans av enkeltturbiner. Det vil være en viss usikkerhet forbundet med hvordan de ulike avbøtende tiltakene vil fungere i praksis. Det kan derfor bli behov for endringer av tiltakene frem i tid.

Krav om permanente gjerder

I tillegg til de foreslåtte tiltakene, har NVE satt særlige vilkår knyttet til etablering av permanente gjerder.

– Vi mener det blant annet er behov for permanente beitehager, der reinen kan samles i påvente av flytting til og fra vinterbeitesone 5, sier Kråkenes.

Etter innspill fra Statsforvalteren og konsultasjoner med reinbeitedistriktet, har NVE satt vilkår om at Øyfjellet Wind må dekke de nødvendige kostnadene med etablering av tre beitehager med tilhørende nødvendig infrastruktur.

Enkeltturbiner kan stanses ved behov

NVE har fått tydelige innspill fra reindrifta når det gjelder praktisk gjennomføring av flytting av rein og når det gjelder negative følger av stress på reinen i en sårbar tid.

– Stressreaksjoner kan gjør det vanskeligere for reindrifta å gjete reinen og påvirker dyrevelferden negativt. Vi har derfor satt vilkår om at Øyfjellet Wind må stanse enkeltturbiner når det er nødvendig, sier Kråkenes.

Det vil være konkrete krav til når stans av turbiner er aktuelt, og perioden med stans er begrenset til 7 dager i året. Stans av enkeltturbiner er et inngripende tiltak, men det er ikke vurdert som urimelig tyngende. Les vedtaket her.

Kontakt

Anne Johanne Kråkenes, seksjonssjef   
Tlf: 92 42 99 61