Publisert 15.03.2018 , sist oppdatert 25.09.2018

Nye skredvurderinger i Longyearbyen

NVE presenterte på folkemøte i Longyearbyen 15. mars nye skredfarevurderinger for Sukkertoppen og faglige anbefalinger om mulige sikringstiltak mot sørpeskred fra Vannledningsdalen og snøskred fra Sukkertoppen.

NVE bistår Longyearbyen Lokalstyre (LL) med å vurdere faren for, og øke sikkerheten mot naturfarer i Longyearbyen sentrum. Longyearbyen har de siste årene opplevd flere alvorlige hendelser. I 2015 krevde et snøskred to menneskeliv da det traff sentrumsnær bebyggelse. I 2017 gikk det igjen et snøskred fra Sukkertoppen som traff bebyggelse og medførte materielle skader.

Sukkertoppen – skredfarevurderinger og faglige anbefalinger om mulige sikringstiltak

Skredet i 2017 og observasjoner har gitt ny kunnskap om skredfaren fra Sukkertoppen. Kunnskapen gir bedre grunnlag for å vurdere faresoner. De nye vurderingene er utført av en faggruppe bestående av NVE, NGI, Skred AS og UNIS som har kommet frem til omforente faresoner. Vurderingene knyttet til dimensjonerende skred er nødvendige i vurderingen av sikringstiltak.

De nye vurderingene viser at man må ta høyde for at skred kan gå lengre enn tidligere vurdert. NVEs faglige vurdering av mulige sikringstiltak viser at man i området under Sukkertoppen kan sikre om lag 37 boliger ved hjelp av voller og kjegler. Hastighetene på dimensjonerende skred, samt grunnforhold, medfører likevel at store deler av bebyggelsen trolig ikke kan sikres. Det er imidlertid mulig å etablere en voll som kan medføre økt trygghet i sentrum. Vedlagt ligger faresonerapporten som beskriver de nye faresonene, samt en konseptstudie som inneholder faglige vurderinger om mulige sikringstiltak under Sukkertoppen og langs Vannledningsdalen.

Vannledningsdalen – faglige anbefalinger om mulige sikringstiltak

Historisk har det gått en rekke store og mindre sørpeskred fra Vannledningsdalen. NVEs anbefaling om mulig sikring er å etablere et fordrøyningsbasseng i utløsningsområdet som skal redusere potensielle sørpeskredmasser. I tillegg foreslås det å forsterke eksisterende voll, samt etablere en ledevoll på den usikrede elvebredden slik at skredmassene føres ut i Longyearelva. Tiltaket forutsetter forsterkning av vei og infrastruktur. Et slikt tiltak vil gi økt sikkerhet mot sørpeskred for 34 boenheter og ett hotell og tilrettelegger for ny utbygging på Elvesletta.

Økt kunnskap gir økt trygghet for bosetting og beredskap

De faglige anbefalingene ble overlevert fra NVE til LL og Sysselmannen på folkemøtet 15 mars. LL og Sysselmannen vil videre vurdere dette og tar det med i den videre prosessen med planlegging og beredskapsarbeid.

 

Skredrapport Sukkertoppen: 

http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201708556/2344281

Konseptstudie  sikringstiltak Sukkertoppen og Vannledningsdalen

 

 

Kontakpersoner:

Regionsjef Knut Hoseth, 971 65 337

Kommunikasjonsdirektør Kjetil Hillestad, 47974546