Publisert 29.09.2017

Ny veileder innen NVEs saksområder i arealplanlegging

Veilederens hovedformål er å klargjøre hva som anses som nasjonale og vesentlige regionale interesser knyttet til NVEs saksområder i arealplan­legging, og hva som skal til for at disse interessene skal være tilstrekkelig ivaretatt i planer etter plan- og bygningsloven (pbl).

Veilederen bygger på gjeldende nasjonale føringer for samhandling mellom kommunen og statlige myndigheter. NVE har i henhold til Kommunal og moderniseringsdepartementets (KMD) rundskriv ­ H-2/14 «Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven» innsigelseskompetanse for nasjonale og vesentlige regionale interesser knyttet til energi-, skred-, flom-, vassdrags- og grunnvannsspørsmål.

Veilederen består av en innledende beskrivelse av NVEs oppgaver og saksområder, og to tabeller som gir en oversikt over hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder bør ivaretas på kommuneplan- og reguleringsplannivå, slik at en unngår innsigelse.

Vi håper at veilederen vil bidra til økt forutsigbarhet og et godt og styrket samarbeid med kommunene, fylkesmennene og andre myndigheter og aktører som utarbeider og behandler arealplaner etter pbl.

Les Veilederen Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging

Kontaktpersoner

Avdelingsdirektør Anne Britt Leifseth,
telefon: 929 59 310/917 05 811
Seksjonssjef Grethe Helgås, telefon: 916 99 410