Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 07.04.2021 , sist oppdatert 09.04.2021

NVEs veileder for sikkerhet mot flom sendes på høring

NVE sender nå første utkast av en veileder for sikkerhet mot flom ut på høring. Vi ber om innspill innen 14. mai 2021.

Flom i Nesbyen i Hallingdal, 2018. Foto: Knut Møen/NVE

Høringsdokumentet er et første utkast til en ny veileder for utredning av flomfare i reguleringsplan og byggesak. Veilederen skal tilfredsstille kravene til sikkerhet mot flom i plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17). 

Vi ber om innspill innen 14. mai

Vi ber om at innspill til veilederen: 

  • legges inn i vedlagte høringsskjema, med henvisning til kapittel og tekst det gis tilbakemelding på. Foreslå gjerne ny tekst. 
  • sendes samlet i én tilbakemelding per firma, om mulig 

Det er åpent for å gi tilbakemeldinger på samtlige deler av dokumentene, og du velger selv hvor mye du ønsker å gi tilbakemelding på. I deler av dokumentet er det lagt inn hjelpetekst i gult. Dette er områder hvor vi er spesielt interessert i innspill fra høringspartnerne. 

Innspill til høringsdokumentet sendes til nve@nve.no med referanse “201910903” firma/person” i emnefeltet innen 14.05.2021. 

Veilederens oppbygning

Veilederen er delt opp i to deler, der del 1 er kapitler 2-5, og del 2. er kapitler 6-11.  

  • Del 1 er primært rettet mot de som bestiller og bruker utredningene. Del 1 gir et grunnlag for å vurdere om når det er behov for en flomfareutredning i forbindelse med reguleringsplan, byggesak og dispensasjonssøknad. Den gir veiledning i hvordan man bestiller en flomfareutredning, hvilke sikkerhetskrav som gjelder, hvordan dette kan oppnås og hva en flomutredning er. 
  • Del 2 er primært rettet mot de som utfører utredningene, og er mer faglig spisset. Her gir NVE anbefalinger for hvordan en flomutredning bør utføres, og hvordan resultatet bør dokumenteres og presenteres. 

Veilederen består av et hoveddokument og vedlegg.  

Mål om felles bransjestandard

Frem til nå har ikke NVE hatt en ekstern veileder for utredning av flomfare, men NVEs interne veileder for flomsonekartlegging og NVEs kravspesifikasjon for flomsonekartlegging (2016) er kjent i bransjen. Det er et mål om at den nye veilederen skal danne grunnlaget for en felles bransjestandard i fremtiden. 

Denne veilederen utfyller TEK17 med veiledning når det gjelder sikkerhet mot flom. Den beskriver hvordan flomfare kan vurderes og utredes for å dokumentere om et område eller en tomt tilfredsstiller kravene til sikkerhet mot flom i plan- og bygningsloven og TEK17, i forbindelse med reguleringsplaner og bygge- og dispensasjonssaker. Dokumentet er utarbeidet av NVE i samarbeid med Multiconsult ved Kjartan Orvedal.  

Veien videre

Dersom vi ser på bakgrunn av tilbakemeldingene at det er behov for å drøfte utkastet til veileder nærmere, vil vi invitere til et webinar. Ved vesentlige endringer som følge av høringsprosessen vil vi vurdere om det er behov for en ny høring.

 

 

Kontaktperson

Prosjektleder Camilla Meidell Roald