Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 05.03.2020 , sist oppdatert 06.03.2020

NVE har oppdatert flomsonekartet for Mosjøen

Kartleggingen er en oppdatering av flomsonekartet fra 2005. Det nye kartet er tilpasset et endret klima fram mot år 2100. Kartet ble overlevert til Vefsn kommune fredag 6. mars.

Flomsonene viser hvilke områder som oversvømmes som følge av flom i elvene. Grunnlaget for flomsonekartet er en statistisk analyse av historiske flommer i vassdraget og framskrivning av framtidige flommer. Kartet er produsert på digital form, slik at kommunen og andre kan bruke kartet i eget kartverktøy sammen med andre kartdata.

- God styring av arealbruken er det absolutt viktigste tiltaket for å redusere risikoen for flomskader. Flomsonekartet er et viktig verktøy for å oppnå dette. Gjennom flomsonekartet som NVE nå har utarbeidet, har kommunen fått et godt grunnlag for god arealforvaltning, byggesaksbehandling og lokal flomberedskap, forteller regionsjef i NVE Kari Øvrelid.

Endret klima og oppdaterte flomsoner

NVE har oppdatert flomsonene for de nedre delene av elvene Vefsna og Skjerva ved Mosjøen. Sammenlignet med flomsonekartet fra 2005, viser de nye flomsonene at noe større områder blir oversvømt ved flomhendelser i vassdraget. Spesielt gjelder dette i et endret klima. Mot slutten av århundret forventes flomvannstandene å bli opptil 1 m høyere enn i dagens klima. Det er tatt hensyn til at havnivået i Vefsnfjorden vil stige som følge av et endret klima, da dette vil påvirke vannstanden oppover elvene.

Hele rapporten kan du lese på NVEs nettsider.

Fakta om flomsonekart

På bakgrunn av erfaringene fra storflommen på Østlandet i 1995, blir flomsonekartlegging i dag sett på som et viktig tiltak for å redusere flomskader i framtida.

Kravene til sikkerhet mot flom er forankret i plan- og bygningsloven (pbl) og byggteknisk forskrift (TEK17).

NVE har laget retningslinjer knyttet til Flaum- og skredfare i arealplanar, som beskriver hvordan kravene til god nok sikkerhet kan ivaretas i arealplanleggingen.

 

Kontaktpersoner

Regionsjef Kari Øvrelid
mobil: 95 46 49 60

Sjefingeniør Per Ludvig Bjerke 
mobil: 93 05 85 76