Publisert 27.04.2023

Hvordan kan vi best sikre en samlet nasjonal oversikt over skredhendelser?

NVE har satt i gang et prosjekt for å se på hvordan skredhendelser kan dokumenteres og presenteres på best mulig måte. Prosjektet har vært etterlyst både internt i NVE og hos eksterne aktører. Målet er å sikre en mest mulig komplett oversikt over skredhendelser i Norge.

Foto: Aart Verhage / NVE

- Å ha en velfungerende løsning hvor man enkelt kan registrere og finne data om skredhendelser er svært viktig for å kunne håndtere skredrisiko på en god måte, sier prosjektleder Martine Sagen Slåtten i NVEs skredseksjon. Vi har fått tilbakemeldinger om at databasen ikke dekker dagens brukerbehov, derfor er det viktig for oss å kunne se på ulike tiltak som kan gjøre løsningene våre bedre. Både for NVE og eksterne brukere.

Det gjennomføres nå en omfattende kartlegging av relevante løsninger og brukerbehov tilknyttet nåværende skreddatabase. Prosjektgruppen ser blant annet på:

• Hvordan blir skredinformasjon registrert og presentert i dag?
• Hvilke overlappende løsninger finnes i dag?
• Hva slags rutiner har vi for dokumentasjon og kvalitetssikring?
• Hvordan sees flom og skred i sammenheng?
• Hvordan bruker eksterne samarbeidspartnere dagens database?

I tillegg til en intern arbeidsgruppe i NVE er Comte inne som tjenestedesigner i prosjektet. Statens vegvesen, Bane NOR, Norges geotekniske institutt (NGI) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) er eksterne samarbeidspartnere.

- Vi har flere eksterne brukere av skreddatabasen og vi håper vi kan dekke de fleste behovene de har, sier Slåtten. Hun oppfordrer alle som har innspill om å ta direkte kontakt med henne.

Målet er at en anbefaling om veien videre for skreddatabasen vil være klar i desember i år. Deretter vil ulike tiltak bli vurdert og satt i gang i 2024.

Om skreddatabasen
Den nasjonale skreddatabasen (NSDB) har som mål å være en samlet nasjonal database for informasjon om skredhendelser. NSDB er blant annet viktig ved beredskap, skredfareutredning, terskelstudie for skred- og flomvarsling, i arealplanlegging for vurdering av områder uten kartlagt skredfare, samt for retroperspektiv studie av skredhendelser med mer. NSDB inneholder i dag 82.000 registrerte skredhendelser i Norge fra år 950 frem til i dag.

Pålitelig og lett tilgjengelig informasjon om skredhendelser gjennom NSDB gir samfunnet et fundament for å utvikle god håndtering av skredrisiko, som et ledd i NVE sin strategi. Tilgjengeliggjøring av skredkunnskap er strategisk arbeid for skred- og vassdragsavdelingen.

Innholdet i skreddatabasen blir i dag forvaltet gjennom skredregistrering.no, men man kan også registrere skred gjennom Varsom.no/Regobs.

Kontakt
Martine Sagen Slåtten
Tel: 99 69 68 69
E-post: mas@nve.no