Flomsonekartet for Liknes er overlevert til Kvinesdal kommune - NVE

NVE har overlevert revidert flomsonekart for Liknes i Kvinesdal kommune i Agder. Kartet viser at ved en 200-årsflom vil store områder oversvømmes i sentrum.

200-årsflom er dimensjonerende flomhendelse ved oppføring av blant annet hus, hytter og næringseiendommer. NVE har oppdaterte flomsoner for 20-, 200- og 1000-årsflom, samt for en 200-årsflom i  et endret klima i år 2100, for Kvina og Litleåna ved Liknes. De nye kartene erstatter flomsonekartet fra 2002.

- Kommunen kjenner godt til flomutfordringer etter flere flommer i vassdraget de senere årene. Med de oppdaterte flomsonene, har de nå fått et godt grunnlag for arealforvaltning, byggesaksbehandling, sikringstiltak og lokal beredskap, sier regionsjef i NVE, Anne Cathrine Sverdrup.

De nye flomsonene viser at flomvannstandene i Kvina oppstrøms Åmodt bru øker, men reduseres nedstrøms, sammenlignet med flomsonekartet fra 2002. I Litleåna øker de oppdaterte vannstandene med omkring 1m. Dette skyldes hovedsakelig at flomvannføringene i Litleåna har økt.

Flomsonekartet gir informasjon om hvilke områder som oversvømmes, og allerede ved en 20-årsflom er store områder flomutsatt. Framskrivning av flommer som følge av endret klima fram mot år 2100 viser at flomvannstanden øker og at utbredelsen av flomsonen blir større. Nord for Litleåna blir utbredelsen av flomsonen i et endret klima, betydelig større enn 200-årsflommen i dagens klima.

Her finner du flomsonekart for Kvinesdal

Fakta om flomsonekart

På bakgrunn av erfaringene fra storflommen på Østlandet i 1995, blir flomsonekartlegging i dag sett på som et viktig tiltak for å redusere flomskader i framtida.

Kravene til sikkerhet mot flom er forankret i plan- og bygningsloven (pbl) og byggteknisk forskrift (TEK17).

NVE har laget retningslinjer knyttet til Flaum- og skredfare i arealplanar, som beskriver hvordan kravene til god nok sikkerhet kan ivaretas i arealplanleggingen.