Flomsonekart for Lunde i Søgne overlevert - NVE

NVE har overlevert flomsonekart for Lunde til Søgne kommune i Vest-Agder. Kartet viser hvilke arealer som oversvømmes ved 20-, 200- og 1000-årsflom langs Lundeelva fra Mjåland til utløpet i Torvefjorden. På flomsonekartene synliggjøres også konsekvensene av stormflohendelser i fjorden. I elvas utløpsområde gir stormflo større oversvømmelser enn flom i elva.

 

- Søgne kommune får flomsonekart der konsekvensene av en framtidig 200-årsflom i et endret klima i år 2100 også er vist. Med dette har de nå fått et godt grunnlag for arealforvaltning, byggesaksbehandling og lokal flomberedskap, sier regionsjef i NVE, Anne Cathrine Sverdrup.

 

20 prosent større flommer

Framskrivning av flommer i Lundeelva som følge av et endret klima fram mot år 2100, viser at en må forvente 20 prosent økning i flomstørrelsene. Samtidig forventes det et høyere havnivå langs kysten av Søgne i framtida, som fører til at større områder oversvømmes både langs Lundeelva og i utløpsområdet.

 Grunnlaget for kartene er

  • frekvensanalyser basert på historiske flommer i Lundeelva og i de nærliggende elvene
  • hvordan klimaendringer virker på fremtidige flommer
  • terrengdata
  • vannlinjeberegninger

Kartene viser vannstander i elva og utbredelsen av flomutsatt areal. Flomsonekartene viser at bebyggelse langs Lundeelva vil være flomutsatt allerede ved en 20-årsflom.