Flomsonekart for Drammenselva overlevert - NVE

NVE har overlevert oppdatert flomsonekart for Drammenselva til Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker kommuner i Buskerud. Forbedrede modeller gir noe lavere flomvannstand ved dagens klima. Derimot viser klimaframskrivninger et høyere havnivå i Drammensfjorden i år 2100, som gir større flomutsatte arealer i framtiden.

Utsnitt av flomsonekartet for en 200-årsflom ved elvas utløp i Drammen.

NVE har overlevert oppdatert flomsonekart for Drammenselva til Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker kommuner i Buskerud. Forbedrede mo.Det oppdaterte kartet viser konsekvensene av 20-, 200- og 1000-årsflom langs Drammenselva, fra Hellefoss kraftverk og videre ut til Drammensfjorden. De nye kartene erstatter flomsonekart delprosjekt Drammen, nr 2/2005.

 Framskrivning av flommer i Drammenselva som følge av et endret klima fram mot år 2100 viser ingen endring. Et høyere havnivå i Drammensfjorden i framtida vil derimot medføre at større områder oversvømmes i utløpsområdet.

 De nye kartene viser om lag 50 centimeter lavere flomvannstand for de ulike flommene. Årsaken er blant annet at analysen er kjørt i en bedre modell hvor flere målte vannstander og vannføring er anvendt.

- Etter flere flommer i vassdraget de senere årene kjenner kommunene godt til flomutfordringer i nedre del av Drammenselva. Med de oppdaterte flomsonekartene, har de nå fått et godt grunnlag for arealforvaltning, byggesaksbehandling og lokal flomberedskap, sier regionsjef Anne Cathrine Sverdrup.

 Flomsonekartene gir informasjon om hvilke områder som oversvømmes og allerede ved 20-årsflom er store områder flomutsatt i Øvre og Nedre Eiker. Stormflo i Drammensfjorden er også inkludert på flomsonekartene og gir de største oversvømmelsene i elvas utløpsområde i Drammen.

- Kommunene langs nedre del av Drammenselva er de første kommunene i Buskerud som får flomsonekart der en 200-årsflom i et endret klima i år 2100 er vist, legger hun til.