Publisert 21.09.2021 , sist oppdatert 11.10.2021

Erosjonsbefaringer i Gjerdrum, Nannestad og Ullensaker

NVE vil i høst gjennomføre befaringer for å sjekke tilstanden langs elver, bekker og raviner i utvalgte kvikkleiresoner i Gjerdrum, Nannestad og Ullensaker.

Befaringene vil starte opp 27. september og pågå utover høsten. De vil bli utført til fots av personell fra NVE som er synlige med røde jakker. Hoveddelen av arbeidet vil pågå i ukene 39 og 42. NVE har også bestilt geoscanning med helikopter for å gi et overordnet bilde av grunnforholdene. 

- Kartleggingen er en del av et større prosjekt som ble startet i høsten 2020 for vurdering av kvikkleiresonene i de tre kommunene. Hovedmålet med prosjektet er å få et oppdatert bilde av faregrad og risiko i gamle kvikkleiresoner. Det skal gi grunnlag for å vurdere om det er behov for å utføre videre grunnundersøkelser og eventuelt sikringstiltak, sier prosjektleder i NVE, Ingrid Havnen.

Befaringen blir gjort av lag på to og to, som befarer de ravinene som grenser mot kvikkleiresoner med bebyggelse. For å prioritere arbeidet ble det brukt sammenligning av høydedata over flere år (LIDAR), for å identifisere hvor det har skjedd endringer i terrenget. I disse tre kommunen fins det flere høyoppløselige LIDAR-kartlegginger fra de siste ti årene, noe som gir et veldig godt grunnlag for dette forarbeidet. Raviner som høydekartene viser endringer i terrenget blir, samt soner med høy faregrad/risiko, befart først.

 I felt bruker NVE digitale kart, hvor de legger inn bilder og interessepunkt direkte på mobilen. Berg i dagen blir også registrert. Erosjonsgraden i ravinene blir vurdert ut fra et helhetlig inntrykk, basert på størrelsen på eventuelle utglidninger. Erosjonsgraden er et godt grunnlag for å vurdere hvor det eventuelt bør gjennomføres grunnundersøkelser og videre stabilitetsberegninger.

 

Kontaktinformasjon

E-post: nve@nve.no
Tlf: 22 95 95 95