Bedre oversikt over skredfare i Tinn kommune - NVE

Tinn kommune får nå bedre og mer presise kart som gir oversikt over skredfare. Faresonekartene viser at 106 bolighus ligger innenfor 1000-års faresonen for skred i de kartlagte områdene. NVE overleverte kartene onsdag 25. mai.

Kartene tar hensyn til skredtypene snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flomskred, og dekker områdene Lurås, Austbygde, Atrå, Dal-Mæl, Krosso og Våer.

– Kartleggingen gir oss ny kunnskap om skredutfordringene i Tinn. Vi ser at løsmasseskred er den skredtypen som i de fleste tilfellene utgjør fare for bebyggelsen. I tillegg ligger noen få utsatt til for steinsprang, forteller Anne Cathrine Sverdrup, regionsjef i NVE.

Kartene er enkle i bruk. Det er tegnet en felles faresone for de aktuelle skredtypene, slik at kommunen bare trenger å forholde seg til én faresone om gangen. På den måten får kommunen raskt oversikt over hvilke områder som er skredutsatt.

– Med faresonekartene som NVE nå har fått utarbeidet, har kommunen et godt grunnlag for arealforvaltning og byggesaksarbeid, for å vurdere sikringstiltak og for bruk i lokal skredberedskap, sier Sverdrup.

Grunnlaget for faresonekartene er studie av kart og flybilder, terrengmodellanalyse, feltbefaringer og modellering av skreddynamikk. Kartene er produsert i digital form, slik at kommunen og andre kan bruke de i egne verktøy sammen med andre kartdata.

Rapport med kartene finner du her

Faresonekarta kan du sjå i NVEs kartkatalog.