Publisert 08.06.2016

Bedre oversikt over skredfare i Balsfjord kommune

Balsfjord kommune får nå bedre og mer presise kart som gir oversikt over skredfare. Faresonekartene viser at 6 boliger ligger innenfor 100-års og 30 boliger innenfor 1000-års faresonen for skred i de kartlagte områdene. NVE overleverte kartene onsdag 8. juni 2016.

Utsnitt fra NVEs karttjeneste viser skredsoner kartlagt i Balsfjord kommune

Kartene tar hensyn til skredtypene snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flomskred, og dekker områdene Darobakken-Kantornes, Forsøybukta, Gamnes, Indre Tennes, Kila, Middagsbukta, Myreng-Slettmo, Skogly, Slettneset, Sommerseth, Storbukta-Tømmernes og Tamokdalen. 

– Kartleggingen gir oss ny kunnskap om skredutfordringene i Balsfjord. Vi ser at jord- og flomskred, snøskred og sørpeskred er de skredtypene som i de fleste tilfellene utgjør fare for bebyggelsen. Men stedvis utgjør også steinsprang den største faren, forteller NVEs geolog Odd-Arne Mikkelsen. 

Kartene er enkle i bruk. Det er tegnet en felles faresone for de aktuelle skredtypene, slik at kommunen bare trenger å forholde seg til én faresone om gangen. På den måten får kommunen raskt oversikt over hvilke områder som er skredutsatt. 

– Med faresonekartene som NVE nå har fått utarbeidet, har kommunen et godt grunnlag for arealforvaltning og byggesaksarbeid, for å vurdere sikringstiltak og for bruk i lokal skredberedskap, sier Mikkelsen. 

Grunnlaget for faresonekartene er studie av kart og flybilder, terrengmodellanalyse, feltbefaringer og modellering av skreddynamikk. Kartene er produsert i digital form, slik at kommunen og andre kan bruke de i egne verktøy sammen med andre kartdata.

 

Kontaktperson

Odd-Arne Mikkelsen, avdelingsingeniør/geolog

Mobil: 977 59 345