Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 31.05.2021 , sist oppdatert 01.06.2021

Bedre grunnlag for å identifisere løsneområder for sørpeskred

Et nytt prosjekt viser at løsneområdene i kjente sørpeskred ofte er bekkeløp og mindre forsenkninger i terrenget.  

Sørpeskred i Lyngen. Foto: Andrea Taurisano/NVE

NVE har over lengre tid jobbet med en ny veileder for å utrede faren for skred i bratt terreng. Som en del av dette arbeidet, har NVE satt i gang flere FOU-prosjekter for å bedre kunnskapsgrunnlaget i bransjen som utfører slik utredning.  

Viktig for å kunne lage gode faresoner

Blant disse er et FOU-prosjekt utført av NGI på oppdrag for NVE, for bedre å kunne identifisere løsneområder for sørpeskred. Dette kan være krevende i områder hvor man ikke har noe kjent historikk på denne typen skred, men for å kunne lage gode, etterprøvbare og realistiske faresoner for skred er det svært nyttig at bransjen får tilgang på denne typen kunnskap.  

Bekkeløp og mindre forsenkninger

150 godt dokumenterte sørpeskredhendelser er gjennomgått og klassifisert etter terrengform i løsneområdene. Studien viser at det er bekkeløp og mindre forsenkninger i terrenget som står for de fleste løsneområdene i utvalget.  

Rapporten med anbefalinger er nå klar og tilgjengelig her:  

https://publikasjoner.nve.no/eksternrapport/2021/eksternrapport2021_08.pdf  

Kontaktinfo

Prosjektleder i NVE Jaran Wasrud, tlf. 95 97 32 97