Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 30.06.2021

36 sikringstiltak sluttført i 2020

I 2020 har NVE ferdigstilt flere store flom- og skredsikringsanlegg, i tillegg til arbeid med oppfølging etter flom- og skredhendelser. 36 sikringstiltak over hele landet er sluttført, til en samlet kostnad av 233 millioner. Tiltakene er beskrevet i en årsrapport.

Skredsikring ved Vallabøen i Ørsta. Foto: Ivar Fivelstad/NVE

Årsrapport for utførte tiltak 2020

I årsrapporten for utførte sikrings- og miljøtiltak i 2020 kan du lese mer om de tiltakene som ble utført i NVEs regi i 2020 og noen større tiltak som utføres over flere år.

NVE har en sentral rolle i arbeidet med å forebygge tap og skader som følge av flom, erosjon og skred, og gir bistand og tilskudd til planlegging og gjennomføring av sikringstiltak. NVE gir også bistand og tilskudd til miljøforbedringer der vassdragsmiljøet er forringet som følge av tidligere inngrep.

Hele årsrapporten for utførte sikrings- og miljøtiltak 2020 kan du lese her: https://publikasjoner.nve.no/rapport/2021/rapport2021_23.pdf

Nærmere om tiltakene i de ulike regionene

Arbeidet med sikrings- og miljøtiltak i 2020 har vært preget av ferdigstillelse av flere store flom- og skredsikringsanlegg over hele landet, og av oppfølging etter flom- og skredhendelser.

Det har vært stor aktivitet knyttet til krise- og hastetiltak etter flommen i Jølster og Førde i juli 2019, og disse tiltakene ble i stor grad ferdigstilt i 2020. Arbeidet med flomsikring av tettstedet Brandbu i Gran kommune startet opp i 2020. Dette er et omfattende og komplekst tiltak som vil sikre sentrum mot flom fra elva Vigga.

Andre tiltak som har vært prioritert i 2020 er bl.a. sikring mot kvikkleireskred i Kongsberg kommune, ferdigstilling av det store delprosjektet Wildenweys plass som vil sikre mot flom i Mjøndalen, og ferdigstilling av forprosjekt for flomsikringstiltak langs Vossovassdraget. I tillegg har det vært arbeidet med sikring mot kvikkleireskred flere steder i Trøndelag, bl.a. i Indre Fosen, Grong og Melhus.

NVE har samarbeidet tett med lokalstyret og Sysselmannen på Svalbard etter skredhendelsene i desember 2015 og januar 2017, og har nå sluttført flere sikringstiltak. I tillegg er detaljprosjektering av flere områder ferdigstilt. Arbeidet vil fortsette i 2021.

Det er også gitt tilskudd til omfattende sikringstiltak mot flom- og skredsikring som er under utførelse i kommunene Hå, Eigersund, Sirdal, Volda og Hammerfest.

Samlet kostnad på 233 millioner kroner

Den samlede kostnaden til alle sikringstiltak som er under utførelse eller ble ferdigstilt i 2020 er på 233 millioner kroner. I beløpet inngår distriktsandelen som dekkes av kommune eller grunneier, normalt 20 prosent av kostnaden. Om lag 55 millioner er gitt til kommunene som tilskudd med samme formål.

 

Kontaktpersoner

Skred- og vassdragsavdelingen

Direktør Brigt Samdal

Regionsjefer

Region Nord: Knut Aune Hoseth
tlf. 97 16 53 37

Region Midt: Kari Øvrelid
tlf. 95 46 49 60

Region Øst: Toril Hofshagen
tlf. 90 03 42 44

Region Vest: Aart Verhage
tlf. 90 18 44 10

Region Sør: Anne Cathrine Sverdrup
tlf. 90 75 20 61

Sikring av løse blokker i Bakkesia i Skjomen i Narvik. Foto: Karin Bergbjørn/NVE
Sikring av løse blokker i Bakkesia i Skjomen i Narvik. Foto: Karin Bergbjørn/NVE
Sikring mot erosjon i Myrbekken i Vefsn. Større gårdsanlegg med to våningshus er sikret. Foto: Olav Lostuen/NVE
Sikring mot erosjon i Myrbekken i Vefsn. Større gårdsanlegg med to våningshus er sikret. Foto: Olav Lostuen/NVE
Flom- og skredsikring ovenfor bosetning, sykehjem og eldresenter langs Vikaelva på Grodås i Volda kommune. Foto: Anders Muldsvor/NVE
Flom- og skredsikring ovenfor bosetning, sykehjem og eldresenter langs Vikaelva på Grodås i Volda kommune. Foto: Anders Muldsvor/NVE
Sikring mot flom fra elva Vigga i sentrum av Brandbu i Gran kommune. Foto: Laila P. Høivik/NVE
Sikring mot flom fra elva Vigga i sentrum av Brandbu i Gran kommune. Foto: Laila P. Høivik/NVE
Sikring mot flomskader fra Nørsteåe gjennom Vegglis sentrum i Rolla kommune. Dronefoto: Skred AS
Sikring mot flomskader fra Nørsteåe gjennom Vegglis sentrum i Rolla kommune. Dronefoto: Skred AS