Publisert 15.09.2023

Vinkelfallet kraftverk får konsesjon med nye miljøkrav

NVE pålegger Vinkelfallet kraftverk i Ringebu nye miljøkrav, som skal bedre forholdene for storørreten i Våla. Dette vil kreve utbedringer og påvirker kraftproduksjonen til anlegget.

Bildet viser Våla oppstrøms kraftverket. Økt minstevannføring skal bidra til at området gir gode gyte- og oppvekstmuligheter for storørreten (foto: NVE)

Det har vært kraftproduksjon i Våla i Ringebu siden 1910, og dagens kraftverk fra 1983 har ingen konsesjon etter vassdragslovgivningen. Fordi kraftproduksjonen i elva påvirker storørreten, har flere fiske- og friluftsorganisasjoner stilt krav om en konsesjonsvurdering. Etter omfattende konsesjonsbehandling konkluderer NVE med at det er behov for flere nye tiltak, som vil bedre hensynet til fisk og miljø.

– Disse miljøtiltakene kommer ikke uten en kostnad for konsesjonæren. Vi mener likevel de er nødvendige for å sikre at fordelene med fortsatt kraftproduksjon er større enn ulempene for storørret og naturmangfoldet i Våla, sier Carsten Jensen, seksjonssjef i NVE.

Våla har norske og internasjonale miljøverdier

I og langs Våla-vassdraget er det viktige miljøverdier. Storørretbestanden har nasjonal verdi, og er en delbestand av storørreten i Mjøsa og Gudbrandsdalslågen. Kraftproduksjonen har redusert storørretens leveområde i elva med 900 meter. Det gjør at den bare har kunnet bruke de nederste 1400 meterne i vassdraget som gyte- og oppvekstarealer. I bekkekløftene over Vinkeldammen er det i tillegg botaniske forekomster av internasjonal verdi.

– Vi legger spesielt vekt på å få storørreten tilbake til hele det opprinnelige området av Våla. I tillegg er det positivt å bedre situasjonen for en sjelden og sårbar naturtype i bekkekløftene ved Vinkeldammen, understreker Jensen.

De nye vilkårene for Vinkelfallet kraftverk er viktige bidrag for å nå miljømålene for vassdraget innen 2027. Dette er mål som er fastsatt i den regionale planen for vannforvaltning.

Disse tiltakene vil bedre forholdene i elva

Fiske- og friluftsorganisasjonene stilte krav om konsesjonsvurdering fordi de mente det manglet nødvendige virkemidler for å ivareta storørretbestanden i Våla. Organisasjonene pekte spesielt på utfordringer rundt gjentatte driftsstans i kraftverket, en omløpsventil med for lav kapasitet, manglende tilførsel av gytegrus og lav minstevannføring.

NVE mener at minstevannføringen i Våla nedstrøms Vinkeldammen må være på 600 liter i sekundet om sommeren og 400 liter i sekundet om vinteren. For å sikre dynamikken i vassdraget skal det etableres en årlig vannbank på 1 millioner kubikk, og en ny omløpsventil med en kapasitet på 2,2 kubikk.

Vinkelfallet kraftverk har en midlere årsproduksjon på 25 GWh. De avbøtende tiltakene som følger av konsesjonsvilkårene, vil legge en begrensning på kraftproduksjonen på inntil 3,51 GWh i året. Tiltakene vil også kreve 2,85 millioner kroner i engangsinvesteringer.

Kontakt

Carsten Stig Jensen, seksjonssjef
tlf. 90 85 02 06

Håkon Berg Sundet, seniorrådgiver
tlf. 22 95 98 55