NVE gir tillatelse til fornying av kraftledningen mellom Kvandal og Kanstadbotn - NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat har i dag gitt Statnett SF konsesjon for bygging og drift av ny 132 kV kraftledning mellom Kvandal og Kanstadbotn. Den nye ledningen vil føre til bedre forsyningssikkerhet til Lofoten og Vesterålen.

Den eksisterende 132 kV kraftledningen mellom Kvandal og Kanstabotn har behov for fornying. Foto: Statnett

Ledningen berører Narvik, Evenes, Tjeldsund og Lødingen kommuner i Nordland og Troms og Finnmark fylker. Den skal erstatte eksisterende ledning og følge eksisterende trasé på hele strekningen, med unntak av et område ved Vollan i Bjerkvik, hvor den skal bygges parallelt med en annen ledning.

Nok strøm til nye Evens flyplass

Det er nødvendig å bygge en ny ledning da den eksisterende ledningen har for svake master og er utsatt for strømutfall i perioder med dårlig vær. Den nye ledningen vil føre til bedre forsyningssikkerhet til Lofoten og Vesterålen.

Ledningen berører den utvalgte naturtypen kalksjø der den krysser Myrvatn og Sommervatn naturreservater. Etter NVEs vurdering er fordelene ved den nye kraftledningen større enn ulempene for den berørte naturtypelokaliteten. 

NVE har også gitt Hålogaland Kraft Nett AS tillatelse til å bygge og drive Niingen og Boltåsen transformatorstasjoner. Stasjonene vil være viktige for å levere nok strøm til nye Evenes flyplass, og sørger for at regionalnettet kan driftes på en mer effektiv måte.

Les mer om fornying av kraftledningen mellom Kvandal og Kanstadbotn her.