Publisert 26.05.2023

NVE gir Statnett tillatelse til å utvide Orkdal transformatorstasjon

NVE har gitt Statnett SF tillatelse til å utvide og fornye Orkdal transformatorstasjon i Trøndelag fylke. Dette øker kapasiteten og tilrettelegger for forventet forbruksvekst i Orkanger-området i årene framover.

Nye Orkdal transformatorstasjon. Stasjonsområde sett fra nordøst (illustrasjon: Statnett).

Samtidig får Tensio TS AS og Elkem Thamshavn AS tillatelser til nye elektriske anlegg ved dagens stasjon og ombygging av eksisterende ledningsanlegg ved stasjonsområdet.

– Utvidelsen er først og fremst begrunnet i behovet for fornyelse av dagens anlegg, og vil legge til rette for et større kraftforbruk i dette området, sier Lisa Vedeld Hammer, seksjonssjef i NVE.

Som en del av utvidelsen heves spenningsnivået fra 300 kV til 420 kV. Dette vil bidra til å øke nettkapasiteten og tilrettelegge for videre næringsutvikling i området.

Skal bygges nordøst for dagens stasjon

Statnett har fått tillatelse til å bygge en ny transformatorstasjon og nødvendige høyspennings- og hjelpeanlegg nordøst for den eksisterende Orkdal transformatorstasjon.

Det nye stasjonsområdet vil være på om lag 30 dekar og skal gjerdes inne. Området skal etableres inn mot en ny fjellskjæring som må sprenges ut under anleggsarbeidene. Statnett får også tillatelse til å bygge en ny permanent adkomstvei fra Prestmovegen frem til ny stasjon, to skjermingsvoller nord for stasjonsområdet, og en flom- og skredvoll sør for stasjonsområdet.

Tiltak skal redusere negative virkninger

Negative virkninger av tiltakene er etter NVEs vurdering i hovedsak knyttet til visuelle nærvirkninger for nærmeste boligbebyggelse, beslaglegging av dyrket mark, samt støy og andre ulemper for naboer og dyrehold i anleggsfasen. Det er også forurensingsrisiko i anleggsfasen, som må ivaretas.

Det er derfor foreslått flere avbøtende tiltak, som skal bidra til å redusere disse ulempene. Det skal blant annet etableres to skjermingsvoller med bruk av stedegne masser. Dette vil både bidra til å redusere anleggstransport i anleggsfasen og redusere innsyn til ny stasjon fra nærmeste bebyggelse i driftsfasen.

NVE stiller videre krav om at Statnett skal utarbeide en detaljplan for anleggsarbeidene som skal godkjennes av NVE før anleggsstart. I planen skal Statnett blant annet drøfte og beskrive tiltak for å redusere forurensingsrisiko ved anleggsarbeider, omlegging av bekker, flytting av matjord, aktuell beplanting på skjermingsvoller, trafikksikringstiltak, støvreduserende tiltak og andre avbøtende tiltak for de naboene som berøres av arbeidene.

Kontakt

Lisa Vedeld Hammer, seksjonssjef
Tlf. 41 90 65 23

Lars Hagvaag Seim, saksbehandler
Tlf. 22 95 98 74