Publisert 06.07.2023 , sist oppdatert 07.07.2023

NVE gir Linja AS tillatelse til å overta nettanlegg på Sunnmøre, men avslår konsesjon til øvrige anlegg i Møre og Romsdal, Trøndelag og Innlandet

NVE har avslått søknaden fra nettselskapet Linja AS om å overta konsesjonene til Statnett for regionalnett i Romsdal, Nordmøre, Trøndelag og Innlandet. Linja får derimot konsesjon til å overta regionalnett på Sunnmøre. Hydro Aluminium har samtidig fått konsesjon til å overta ledningsnett mellom Sunndal metallverk og Aura og Viklandet transformatorstasjoner.

Foto: Dreyer Foto/NVE

– I Midt-Norge vil det bli nettutbygginger, som krever omfattende samarbeid om fremtidige nettløsninger. NVE mener det ikke er samfunnsmessig rasjonelt at det etableres flere regionalnettselskaper i samme område enn i dag. En slik situasjon vil gi økte utfordringer med koordinering og forsinket gjennomføring av nettutviklingen, sier Inga Nordberg, direktør i NVE.

NVE skal ved behandling av alle søknader om anleggskonsesjon vurdere om løsningen er samfunnsmessig rasjonell. Dette er et krav i energiloven.

Flere nettselskaper kan gi flere ulemper

I Romsdal og på Nordmøre er det allerede fem selskaper som eier 132 kV ledninger, og det er viktig at driften av de omklassifiserte anleggene samordnes godt med de øvrige regionalnettanleggene. En overføring av nettanleggene fra Statnett til Linja vil bety enda et selskap med nettanlegg som må koordineres med de eksisterende aktørene. Etter NVEs vurdering vil det gi ulemper for drift, beredskap, tariffering og tilknytning av nye kunder.

Statnetts planer om større nettforsterkninger i midtre og nordlige deler av fylket de nærmeste årene vil føre til betydelige endringer av det samlede nettet. En viktig oppgave er å koordinere denne nettutbyggingen. NVE mener samarbeid om framtidige nettløsninger og -drift vil være vesentlig lettere om det ikke etableres flere regionalnetteiere innenfor dette området. Linja har i dag kun anlegg sør i fylket, og nettselskapene i de midtre og nordlige delene av fylket er svært negative til å få inn en ekstern aktør i sine nettområder. NVE har også med samme begrunnelse avslått Linjas søknad om å overta regionalnettanlegg i Trøndelag og Innlandet. 

Kontakt

Rune Flatby, fungerende direktør 
Tlf: 41 67 82 03 

Tor Carlsen, fungerende seksjonssjef
Tlf: 22 95 98 57