Publisert 20.01.2020

NVE gir innspill til OED om forbedringer av konsesjonsbehandling av vindkraft

NVE har gjennomført et internt arbeid med å gå gjennom konsesjonssystemet for vindkraft på land og vurdere tiltak for forbedringer. Vurderingene er samlet i en rapport som i dag er sendt til Olje- og energidepartementet.

– Vi har også i dag en omfattende og grundig konsesjonsprosess for vindkraft i Norge. Men det er alltid mulig å forbedre prosesser. Det siste året har vi gjennomført flere innstramminger. Vi tror at de tiltakene vi her foreslår, samlet eller hver for seg vil bidra til en enda bedre konsesjonsprosess, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Rapporten går kronologisk gjennom konsesjonsprosessen, og drøfter aktuelle tema og forslag til tiltak. Tiltakene er delt inn i fire deler som hver inneholder flere enkelttiltak.

– Vi foreslår blant annet å sette en grense for turbinhøyde i konsesjonen. Vi foreslår også å legge om til regionale konsesjonsrunder, der fylkene får en tydeligere rolle enn i dag, sier Kjetil Lund.  

Les rapporten «Konsesjonsprosessen for vindkraft på land» på nve.no og følgebrevet til rapporten, fra NVE til OED.

 

Kontakt: