NVE avslår konsesjonsendring for ilandføringssted for Bremangerlandet Vindkraftverk - NVE

Fredag 10. juli 2020 avslo NVE søknad om endring av ilandføringssted for Bremangerlandet vindkraftverk. NVE godkjente øvrige endringer det var søkt om i konsesjonen, detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for Bremangerlandet vindkraftverk og SFE Netts tilhørende 132 kV ledning fra Bremangerlandet til Rugsundøy i Bremanger kommune i Vestland.

De fire vedtakene som i dag er fattet er: 

  • endringer i konsesjonen for Bremangerlandet vindkraftverk
  • godkjenning av detaljplan/MTA for Bremangerlandet vindkraftverk
  • endringer i konsesjonen for 132 kV kraftledning Bremangerlandet-Rugsundøy, Bremangerlandet transformatorstasjon og 132 kV kraftledning Ålfoten-Deknepollen
  • godkjenning av MTA for etablering av 132 kV kraftledning Bremangerlandet-Rugsundøy og Bremangerlandet transformatorstasjon 

NVE har avslått konsesjonsendringen om å bruke Oldeide kai som ilandføringssted. NVE legger til grunn at Olje- og energidepartementet (OED) tok endelig stilling til transportløsning og Smørhamn som ilandføringssted i sitt klagevedtak fra 6. juni 2017.

Bakgrunn for saken

NVE avslo konsesjonssøknaden for Bremangerlandet vindkraftverk den 1. desember 2015. Avslagsvedtaket ble påklaget. Etter endelig avgjørelse av OED utstedte NVE den 6. juni 2017 anleggskonsesjon til bygging og drift av Bremangerlandet vindkraftverk på en samlet installert effekt på 80 MW til Bremangerlandet Vindpark AS (BVAS).  

Den 9. august 2017 ga NVE konsesjon til SFE Nett for bygging av Bremangerlandet transformatorstasjon, samt en ny ca. 10,5 km lang 132 kV kraftledning fra vindkraftverket til Rugsundøy. Etter klagebehandling stadfestet OED konsesjonen den 10. april 2018.

Søknader og planer 

BVAS søkte høsten 2019 om konsesjonsendringer og godkjenning av detaljplan og MTA for en ny utbyggingsløsning for vindkraftverket. Den nye utbyggingsløsningen for vindkraftverket innebærer flere endringer fra det som ble lagt til grunn i OEDs klagevedtak. Blant annet er antall vindturbiner redusert og vindturbinenes totalhøyde økt. SFE Nett søkte våren 2019 om flere mindre konsesjonsendringer for kraftledningen og Bremangerlandet transformatorstasjon, og om godkjenning av MTA for 132 kV nettilknytningen til vindkraftverket. NVE har sambehandlet planene og søknadene for vindkraftverket og nettilknytningen. 

NVE avslår endring av ilandføringssted

NVE har lagt til grunn at OED som overordnet forvaltningsorgan, i denne spesielle saken, allerede har tatt endelig stilling til ilandføringssted og transportløsning. NVE avslår på denne bakgrunn endring av ilandføringssted og transportløsning.

NVE godkjenner de øvrige nye utbyggingsløsningene 

NVE godkjenner den nye utbyggingsløsningen i detaljplanen/MTA for Bremangerlandet vindkraftverk, og vedtar følgende endringer i konsesjonen for vindkraftverket: 

  • endring i samlet installert effekt fra 80,0 MW til 86,4 MW
  • utvidelse av planområdet i øst med 9000 m2for å etablere massetak langs adkomstveien til planområdet  
  • endring i vindkraftanleggets interne spenningsnivå fra 22 kV til 33 kV

NVE godkjenner også MTA for nettilknytningen av vindkraftverket, og vedtar følgende endringer i konsesjonen for 132 kV-ledningen: 

  • endring av Bremangerlandet transformatorstasjon fra utendørs- til innendørs gassisolert anlegg, og kabling inn til stasjonen  

Nye vilkår og restriksjoner 

NVE har satt vilkår om at BVAS skal installere et system som gjør at hinderlysene på vindturbinene er avslått, med unntak av når luftfartøy er nær vindkraftverket. Vi har også satt vilkår om etterundersøkelser av fugl og flaggermus og et oppdatert støyvilkår. I tillegg er det satt en rekke vilkår som forutsetning for godkjenning av planene, både for vindkraftverket og nettilknytningen.  

NVE konstaterer at anleggsarbeidet med vindkraftverket og nettilknytning ikke kan starte før BVAS har sendt inn oppdatert MTA-plan på transportruten fra Smørhamn til planområdet.  

Les NVEs vurderinger i saken i dokumentet Bakgrunn for vedtak, som kan lastes ned på sakens nettside hos NVE. Dokumenter tilknyttet nettilknytningen kan lastes ned her. Andre sentrale dokumenter i saken kan også lastes ned fra denne siden. Alle sakens dokumenter er tilgjengelige gjennom eInnsyn.