Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 22.09.2022

Elektrifisering av petroleumsanlegg vil kreve en ny kraftledning

I 2012 fikk Statnett konsesjon til å bygge en ny kraftledning mellom Skaidi og Hammerfest i Finnmark. I forbindelse med Olje- og energidepartementets klagebehandling har NVE behandlet en oppdatert konsekvensutredning for kraftledningen. NVE mener at det er nødvendig å bygge den nye kraftledningen dersom Olje- og energidepartementet gir tillatelse til elektrifisering av Melkøya og Wisting.

Foto: Christer Heen Skotland/NVE

– Det har ikke vært en del av NVEs oppdrag å vurdere samfunnsnytten av å elektrifisere disse petroleumsanleggene. Dersom Melkøya og Wisting skal elektrifiseres, er vår vurdering at det er nødvendig å bygge en ny ledning for å få fraktet nok kraft til anleggene, sier Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE.

For ti år siden ble det gitt konsesjon til en ny kraftledning fra Balsfjord til Hammerfest. Vedtaket ble klaget inn til Olje- og energidepartementet (OED), som i 2015 opprettholdt NVEs vedtak for strekningen Balsfjord-Skaidi. For strekningen Skaidi-Hammerfest avventet OED klagebehandlingen, da begrunnelsen for ledningen til Hammerfest i utgangspunktet var utvidelse av petroleumsanlegget Melkøya. Equinor ønsker nå å elektrifisere Melkøya og Wisting, og i den forbindelse tas klagebehandlingen av ledningen fra Skaidi til Hammerfest opp igjen.

Ny kraftledning og transformatorstasjon

– Dersom petroleumsanleggene skal få kraft fra land, anbefaler NVE at Olje- og energidepartementet gir Statnett tillatelse til å bygge en ny 420 kV kraftledning mellom Skaidi-Hammerfest, utvide Skaidi transformatorstasjon og bygge nye Hyggevatn transformatorstasjon, sier Nordberg.

Ledningen vil bli rundt 54 kilometer lang.

Vil gi virkninger for reindrift

Etter NVEs vurdering er det for de fleste av fagtemaene ikke fremkommet vesentlig ny informasjon, som påvirker de vurderingene NVE gjorde da ledningen fikk konsesjon i 2012. Et unntak er reindrift.

– Basert på oppdatert forskning og kunnskap, mener vi at virkningene for reindrift er større enn det som lå til grunn da Statnett fikk konsesjon for ti år siden. Det er et økende press på arealene som reindriftsnæringen bruker, sier Nordberg.

NVE konkluderer med at ledningen vil gi betydelige virkninger for reindriften i anleggsfasen. I driftsfasen kan den også føre til potensielle virkninger, spesielt ved enkelte nøkkelpunkter langs traseen. Anleggene kan også gi ulemper for fritidsboliger, friluftsliv, bebyggelse og naturmangfold.

For å dempe noen av virkningene har NVE foreslått avbøtende tiltak for reindrift, fritidsboliger og naturmangfold.

– NVE anbefaler at Olje- og energidepartementet vurderer ulempene anleggene vil medføre opp mot samfunnsnytten av elektrifiseringen, når elektrifiseringsspørsmålet skal behandles, avslutter Nordberg.

Olje- og energidepartementet anbefales også å avslå Statnetts søknad om å bygge en 700 meter lang permanent anleggsvei nord for Skaidi transformatorstasjon. Veien vil ha betydelige og langvarige negative virkninger for boligene den passerer.

Les mer om saken på NVE sine nettsider

Kontakt

Pressevakt
Tlf: 489 97 667 (ikke sms)