Publisert 07.09.2017

Nytt pilotprosjekt for klimatjenester

NVE er med som prosjektpartner i EDgE, et pilotprosjekt under det Europeiske jordobservasjonsprosjektet COPERNICUS. Nå lanserer prosjektet en testversjon av nye klimatjenester.

Tjenestene er rettet inn mot vannsektoren og leverer tjenester i form av klimafremskrivninger og hydrologiske modelleringer. I løsningen kan det hentes ut både kart og grafer som viser hvordan klimaframskrivinger virker inn på vannføring, potensiell avdamping, grunnvann og snø etc.

NVE og vannkraftsektoren i Norge har bidratt til å utvikle skreddersydd informasjon som kan være nyttig for ulike beslutninger knyttet til klimatilpasning.

Les mer om prosjektet