Publisert 09.12.2015 , sist oppdatert 11.12.2015

Klimaendringene - slik må Vestfold tilpasse seg

Kommunene i Vestfold vil i fremtiden få større utfordringer med flom, overvann, skred og havnivåstigning. Det viser den nye klimaprofilen for fylket som overleveres Vestfold fylkesting i dag.

Illustrasjon Klimaprofil Vestfold

I Vestfold vil klimaendringen særlig føre til behov for tilpasning knyttet til ekstremnedbør og økte problemer med overvann, havnivåstigning og stormflo, større flommer og økt risiko for skred, sier Inger Hanssen-Bauer, meteorolog og leder for Norsk Klimaservicesenter.

Fortsetter klimagassutslippene å øke som nå, vil vi ved slutten av århundret få:

  • kraftig nedbør: oftere og mer intenst. Dette vil gi større utfordringer med håndtering av overvann.
  • flere og større regnflommer i alt fra små bekker til Numedalslågen. Et klimapåslag på 20 % anbefales på beregnede flomvannføringer.
  • økt fare for jord-, flom- og sørpeskred og mulig økt fare for kvikkleireskred. Økt aktsomhet er viktig.
  • økte stormflonivåer på grunn av havnivåstigning

Kunnskap er nøkkelen

Klimaendringene kan bidra til større ødeleggelser på infrastruktur og eiendom. For å redusere fremtidige skader må kommunene gjennomføre klimatilpasningstiltak.

- Klimakunnskapen må inn i arealplanleggingen. Kommunene må styre arealbruken bort fra fareområder. Dette er det beste og mest effektive virkemidlet for å forebygge skader fra flom, stormflo og skred på ny bebyggelse, sier NVEs regionsjef Anne Cathrine Sverdrup

Episoder med kraftig nedbør ventes å øke vesentlig både i intensitet og hyppighet. Det betyr at utfordringene med overvann blir større enn i dag.

- I Vestfold, hvor store deler av befolkningen er konsentrert langs kysten og i byer med stort arealpress, er det derfor særlig viktig å planlegge for alt vannet. Hold avstand til bekker, elver og lavpunkt. Hold bekker og vannveier åpne – ikke legg dem i rør, forteller Sverdrup

Klimaprofil Vestfold

Klimaprofilen gjør kunnskapen om klimaendringer lettere tilgjengelig for planleggere på kommunalt og regionalt nivå.

Klimaprofilen kan du laste ned her.

Norsk Klimaservicesenter, et samarbeid mellom Meteorologisk institutt, Norges vassdrags- og energidirektorat og UNI Research, har utgitt rapporten «Klima i Norge 2100». Basert på rapporten er det nå laget en Klimaprofil for Vestfold. Klimaprofilen gir et kortfattet sammendrag av klimaet og forventede klimaendringer.

Pressekontakter

Spørsmål knyttet til klimaendringene for Vestfold:
Inger Hanssen-Bauer, leder for Norsk Klimaservicesenter og meteorolog ved Meteorologisk institutt.
Mobil: 402 21 273

Hege Hisdal, leder NVEs arbeid i Norsk Klimaservicesenter og hydrolog i NVE.
Mobil: 934 21 527

Spørsmål om konsekvenser og tiltak for de enkelte kommunene i Vestfold:
Anne Cathrine Sverdrup, regionsjef NVE region sør (kontor Tønsberg)
Mobil: 907 52 061

Om Klimaaservicesenteret

Klimaservicesenteret (KSS) er et samarbeid mellom Meteorologisk institutt (MET), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Uni Research.

Hovedmålet for Norsk klimaservicesenter er å gi beslutningsgrunnlag for klimatilpasning i Norge.

Til Klimaservicesenteret.