Fortsatt stor sannsynlighet for stor vårflom i hele landet - NVE

Det er fortsatt større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom mange steder i landet. Enkle tiltak kan bidra til å redusere faren for flomskader.

Flom i Trælandselva i Agder i 2017. Foto: NVE

Vår oppdaterte vårflomanalyse av 15. april viser at sannsynligheten for stor vårflom fortsatt er stor i de fleste deler av landet.

Gode forberedelser er viktig

NVEs magasinstatistikk viser at det fortsatt er høy fyllingsgrad i reguleringsmagasinene i Sør-Norge.

–  Vi oppfordrer regulantene til å følge ekstra nøye med på utviklingen i magasinene og vurdere forhåndstapping slik at magasinene også i år kan ha en vesentlig flomdempende effekt, slik de normalt har på våren, sier Inger Karin Engen, hydrolog ved flomvarslingstjenesten i NVE.

Les mer om flom i regulerte vassdrag på nve.no.

Du kan bidra til å redusere faren for flomskader

NVE oppfordrer alle til å følge med og gjøre tiltak for å redusere faren for lokale oversvømmelser i forbindelse med snøsmelting om ettervinteren og våren.

- Et viktig tiltak er å flytte alle verdier og løse gjenstander bort fra områder som kan bli oversvømt. Dette dreier seg blant annet om kjøretøy, campingvogner, anleggsmaskiner, rundballer, plast og annet avfall, sier Engen.

- Andre viktige tiltak er å åpne og rense avløpsveier som stikkrenner og kummer, for å sikre at vannet får fri passasje når det ventes snøsmelting eller regn.

Les mer om tiltak mot flomskader på varsom.no.

Store snømengder i høyden

Vår første vårflomanalyse for i år ble lagt fram 30. mars. Analysen viste at det i år er større sannsynlighet enn normalt for en stor vårflom i mange vassdrag, på grunn av store snømengder i høyden. Med stor vårflom menes flom på oransje nivå.

I Sør-Norge gjelder dette først og fremst elver som har en stor andel av dreneringsområdet på fjellet, over 500–700 moh. I Nord-Norge gjelder dette også elver med lavereliggende dreneringsområde.

Vårflommen avhenger av været

Hvor stor vårflommen faktisk blir er svært avhengig av været. Analysen gjentas derfor flere ganger i ukene fram til vårflommen begynner.

Rask temperaturstigning og snøsmelting i kombinasjon med nedbør øker sannsynligheten for at vårflommen blir stor, mens saktere temperaturstigning og lite nedbør vil redusere sannsynligheten.

Les hele den oppdaterte vårflomanalysen på varsom.no.

Vårbekk i flom ved Hornindalsvatnet. Foto: NVE