Publisert 25.10.2023

NVE ber kraftprodusenter varsle om modne prosjekter i Finnmark

NVE jobber med å utarbeide en helhetlig prosess for hvordan saker om nettanlegg og kraftproduksjon i Finnmark skal tas til behandling den nærmeste tiden. Arbeidet er et resultat av regjeringens mål om et kraft- og industriløft i området. NVE ønsker at kraftprodusentene varsler om modne kraftproduksjonstiltak i Finnmark der det er opprettet dialog med kommunen. NVE ber om dette for å fange opp eventuelle prosjekter som er nært forestående, men som ikke er sendt inn til NVE.  

Foto: Stig Storheil/NVE

– Vi ber kraftprodusentene varsle oss om modne kraftprosjekter i Finnmark innen 17.november. Det betyr prosjekter der det allerede er god dialog med kommunen og et ønske om konsesjonsbehandling i løpet av de neste årene, sier Inga Nordberg, direktør i energi- og konsesjonsavdelingen. 

Hensikten med et slikt varsel er å gi NVE en god oversikt i arbeidet med å etablere en helhetlig prosess for behandling av energianlegg i området. Dette vil også gi lokale- og regionale myndigheter, Sametinget, reindriftsnæringen og andre berørte en samlet oversikt over sakene som kan inngå i den helhetlige prosessen, som NVE skal legge til rette for.  

– Vi ønsker en oversikt over kraftproduksjonsprosjekter i Finnmark for å kunne lage et forslag til felles fremdriftsplan og diskutere når og hvordan disse sakene best tas til behandling, sier Nordberg.   

NVE vil presentere en samlet oversikt i dialogmøter 

NVE arrangerer et felles informasjonsmøte i slutten av oktober, og dialogmøter i Finnmark med berørte parter i månedsskiftet november/desember. NVE ønsker å få informasjon om aktuelle prosjekter før gjennomføring av dialogmøter i Finnmark, for å kunne gi en best mulig oversikt i disse møtene.  

Kraftprodusentene bes derfor om å varsle NVE innen 17.11.2023, dersom de har prosjekter for kraftproduksjon i Finnmark, som er modne. Det betyr prosjekter der det allerede er god dialog med kommunen og et ønske om konsesjonsbehandling i løpet av de neste årene. Per i dag har NVE mottatt fem saker for kraftproduksjon i Finnmark, som vil inngå i prosessen. 

NVE vil ved et senere tidspunkt fastsette frist(er) for å sende inn forhåndsmeldinger og planinitiativ for de varslede prosjektene. Konsesjonssøknader som kommer etter at man har blitt enig om en helhetlig prosess vil som hovedregel tas til behandling enkeltvis, på et senere tidspunkt. 

Varsling av nye prosjekter gjøres ved å sende e-post til nve@nve.no. Merk e-posten med «NVE ref. 202312928» og inkluder minimum følgende informasjon:  

  • Navn på prosjektet  
  • Geografisk plassering  
  • Beskrivelse av dialogen med kommunen(e)  
  • Planlagt installert effekt (MW)  
  • Aktuell(e) tilknytningspunkt til kraftnettet   

Begrenset nettkapasitet 

Nettkapasiteten i Finnmark er begrenset, og vil være det også dersom Statnett får konsesjon for den omsøkte 420 kV-ledning mellom Skaidi og Lebesby. Det betyr at det kun kan realiseres et fåtall nye produksjonsanlegg i Finnmark innen 2030. Nettkapasitet vil bli et viktig prioriteringskriterium i den helhetlige prosessen. 

Informasjonsmøte neste uke 

NVE minner om at det vil bli holdt et åpent informasjonsmøte tirsdag 31.oktober. Informasjon om møtet og påmelding finner du her 

Kontakt

Pressehenvendelser
E-post: pressevakt@nve.no
Tlf: 48 99 76 67

Andre henvendelser
Svein Grotli Skogen, seksjonssjef 
Tlf: 22 95 91 70