Publisert 13.10.2021

Økte midler til NVE i forslaget til statsbudsjett for 2022

I forslaget til statsbudsjett for 2022 er det foreslått ekstra midler til Norges vassdrags- og energidirektorat. Midlene skal blant annet gå til å håndtere økte oppgaver innenfor flom- og skredforebygging, til å styrke arbeidet med konsesjonssaker om nett og videre arbeid med havvind.

Foto: NVE

– Økte midler vil gjøre oss bedre i stand til å møte behovet for mer flom- og skredsikring. Dersom dette blir utfallet av Stortingets behandling, vil NVE også kunne behandle flere konsesjonssaker om kraftnett raskere, og vårt arbeid med vindkraft til havs blir styrket, sier vassdrags- og energidirektør i NVE, Kjetil Lund.

Stor ekstrabevilgning til flom og skred

I statsbudsjettet styrkes NVEs arbeid med om lag 60 mill. kroner til kartlegging av flom- og skredfare, sikringstiltak og bistand til kommunene med arealplanlegging og forebygging av skader fra overvann.

– Det tragiske kvikkleireskredet i Gjerdrum og klimaendringer har aktualisert behovet for å styrke arbeidet med flom og skred i Norge. Økte bevilgninger vil blant annet gi oss mer kompetanse og flere ressurser til å følge opp landets kommuner, sier Kjetil Lund.

Raskere behandling av saker om nettanlegg og havvind

De siste årene har NVE opplevd en kraftig vekst i antall søknader for å knytte seg til kraftnettet og bygge ut nettkapasiteten. Det har ført til at vi i dag har en kø av saker som venter på behandling.

Nå foreslår regjeringen å styrke NVE med 15 millioner kroner for å håndtere saker om nettanlegg og havvind. I tillegg gis det økte bevilgninger til digitalisering for å styrke samhandlingsevnen på tvers av aktører i energisektoren. Dette er et viktig tiltak i retning av raskere og bedre planprosesser for kraftsystemet.

– Vi ønsker en mest mulig effektiv saksbehandling, men i dag har vi ikke ressursene som trengs til å ta unna saker raskt nok. Økte midler vil både bety at vi kan ansette flere og at vi får verktøy som forenkler prosessene. Vi vil kunne behandle disse sakene raskere og mer effektiv, sier Kjetil Lund.

Kontakt

Pressevakt
Tlf: 48 99 76 67