Publisert 30.05.2024

Streik har store konsekvenser for NVEs arbeid

Tilnærmet full stans i NVEs saksbehandling på grunn av streiken.

Mer enn halvparten av medarbeiderne i NVE, totalt 351 personer, er tatt ut i streik. Ytterligere 36 personer er varslet tatt ut i streik fra mandag. Nesten hele NVEs ledelse og en rekke saksbehandlere er i streik.

- Store deler av vårt arbeid har stoppet opp og blir nå forsinket. Det gjelder alt fra konsesjoner og analyser til arbeid for å forebygge skader fra flom og skred. I praksis er det bare varsling av flom og skred og beredskap som er noenlunde intakt. Men også der kjører vi med redusert kapasitet, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

- I midten av juni skulle vi legge fram hvilke vindkraftprosjekter i Finnmark vi tar til behandling, og hvilke vi ikke går videre med. Den fristen henger nå i en tynn tråd. Det samme gjør framdriften for havvind i Sørlige Nordsjø II, som skulle gått ut på høring omtrent nå. Flere nye analyser, blant annet av den norske kraftbalansen de nærmeste årene, ligger an til å bli utsatt, sier Lund.

Stans i konsesjonsbehandling

Det er nå tilnærmet full stopp i behandling av konsesjonssøknader. De fleste saksbehandlere er tatt ut i streik, og linjeledelsen som normalt ville godkjenne endelige vedtak, er også tatt ut i streik.

Kraftløft i Finnmark

Stansen i saksbehandling innebærer blant annet at NVEs arbeid med vurdering av kraftprosjekter i Finnmark er stanset opp. NVE har tidligere varslet at vi i midten av juni ville klargjøre hvilke prosjekter som er med videre i prosessen. Med mindre streiken avsluttes om få dager, vil dette måtte utsettes til over sommeren. Det vil igjen ha følgekonsekvenser for den samlede framdriften i arbeidet med konsesjonsbehandling av saker i Finnmark.

Analyser sterkt påvirket

Det øvrige analysearbeidet i både NVE og RME blir sterkt påvirket av streiken. Vi har en rekke oppdrag fra Energidepartementet med frister før sommeren som nå ligger an til ikke å bli ferdigstilt. Det gjelder blant annet forvaltningsregimet for havvind, handlingsplan for energieffektivisering og virkninger av kraft fra land.

Begrenset tilsynsvirksomhet

Våre tilsyn, inspeksjoner og revisjoner blir nedskalert og utsatt på alle områder. Detaljplaner for miljø for nett og vassdragsanlegg samt godkjenning av tekniske planer for damrehabiliteringer, blir også i stor grad forsinket.

Håndterer beredskap

NVE har kapasitet til å håndtere en beredskapssituasjon i kraftforsyningen. NVEs mulighet til å gi pålegg om eller tillatelse til endret manøvrering av vassdrag i flom- eller krisesituasjoner kan bli påvirket.

Fortsatt magasinstatistikk

Den ukentlige statistikken over magasinfyllingen blir fremdeles lagt fram, men kvalitetssikringen er mindre omfattende enn vanlig. Kraftsituasjonsrapporten vi normalt publiserer ukentlig, blir ikke produsert.

Ingen utbetaling til nettselskapene

RME vil ikke kunne betale ut strømstøtte til nettselskapene før tidligst 10 dager etter at streiken opphører.

Ingen behandling av uenighetssaker

RMEs behandling av uenighetsaker mellom nettselskap/strømleverandør og deres kunder er stoppet fordi alle saksbehandlere er tatt ut i streik.

Begrenset behandling av arealplansaker

NVEs kapasitet til å behandle arealplaner og innsigelser er sterkt redusert. Noen saker vil bli behandlet, men det vil bli forsinkelser og utsettelser.

Sårbart for utfall av målestasjoner

Ved utfall av hydrologiske målestasjoner har vi nå svært begrenset mulighet for feilretting. Dette gir redusert datakvalitet og større usikkerhet knyttet til våre varslingstjenester og hydrologiske analyser.

Ingen publisering av offentlig journal

Vi publiserer for tiden ikke NVEs offentlige journal på eInnsyn. Grunnen er fare for publisering av ikke-offentlig informasjon (kraftsensitiv-, markedssensitiv informasjon, personopplysninger og forretningshemmeligheter).

Utilgjengelige medarbeidere

Medarbeidere som er tatt ut i streik, vil ikke kunne svare på henvendelser. Om du ønsker kontakt med en av NVEs medarbeidere, må du kontakte NVEs sentralbord på telefon 22 95 95 95, eller e-post nve@nve.no eller RME på rme@nve.no.

 

Kontakt

Pressevakt@nve.no
Tlf: 48 99 76 67