Publisert 03.11.2015 , sist oppdatert 29.05.2024

Veileder for sikringstiltak ved vassdragsanlegg

Rettleiar til § 7-6 i damsikkerhetsforskrifta, publisert juni 2015

I forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerheitsforskrifta) § 7-6 er det eit krav at det for alle vassdragsanlegg skal etablerast og haldast i stand hensiktsmessige sikringstiltak med omsyn på allmenn bruk og ferdsel. For å avdekke og lokalisere farepotensial skal det utførast ein analyse i forhold til ferdsel og bruksmønster. Resultata frå analysen skal ende opp med forslag til sikringstiltak. 

NVE har ansvar for å rettleie og føre tilsyn for å sikre at verksemdene rettar seg etter krava i blant anna damsikkerheitsforskrifta. Denne rettleiaren skal vere ei hjelp til dei som eig, driv eller arbeider med vassdragsanlegg, med omsyn på 3. person. 

Rettleiaren gir ei innføring i kva det er viktig å ta omsyn til, og viser eksempel på løysingar for å handtere sikkerheita ved vassdragsanlegg. Formålet med rettleiaren er å bidra til å førebygge ulykker.

 

Spørsmål, kommentarar, o.l. kan rettast til NVE sin kontaktperson, sjå kontaktinformasjon i høgre kolonne.

Skiltmaler

Skilt, blå (juni 2015)

Skilt, gul (juni 2015)

Skiltene er vektoriserte i .ai-format. Høyreklikk og trykk Lagre mål som... for å laste ned. Åpne .zip-filen i egnet program.