Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 24.10.2019 , sist oppdatert 08.11.2022

Kraftproduksjon

I et normalår produserer Norge om lag 155 TWh elektrisk energi. Kraftutbyggingen har vært høy de siste årene, og elsertifikatordningen har gitt oss over 19 TWh fornybar kraftverk, 

Den totale normalårsproduksjonen i Norge ligger på om lag 155 TWh. Mesteparten av dette er vannkraft. Vindkraft er den nest største kilden til elektrisitet. Nøkkeltall for norsk kraftproduksjon per 31.12.2021 er vist i tabellen under. 

Produksjonsteknologi Antall kraftverk Installert effekt [MW] Normalårsproduksjon [TWh]
Vannkraft 1 739 33 403 137,9
Vindkraft** 64 4 650 15,4
Termisk kraft*** 29 691 2,5
Totalt 1 832 38 744

155,8

*   Referert til tilsigsperioden 1981-2010

** Inkludert turbiner som er satt i drift fra kraftverk som fremdeles er under bygging.

*** Inkludert gasskraftverket på Melkøya som midlertidig er ute av drift.

Utbyggingen av ny kraft er i dag på det høyeste nivået siden slutten av 70-tallet. Hovedgrunnen til dette er at flere kraftressurser er blitt lønnsomme å bygge ut; fornybar energi har siden 2000-tallet blitt subsidiert gjennom elsertifikatordningen, og kostnadene for vindkraft har falt i takt med teknologiforbedringer. 

NVE gir ut en kvartalsvis rapport om ny kraftproduksjon som inneholder blant annet nye vann- og vindkraftprosjekter som er under bygging. Ved utgangen av fjerde kvartal 2021 er det registrert 3,5 TWh ny vann- og vindkraftproduksjon som er under bygging.

I 2019 utarbeidet NVE en nordisk produksjonsframskrivingsrapport, som kan leses i sin helhet her. Analysen peker mot vekst i den fornybare kraftproduksjonen i Norge framover.

Les mer om:

Kontaktpersoner

Fagansvarlig vannkraft:
Seming Skau, tlf. 22 95 94 17
Carl Andreas Veie, tlf: 22 95 94 51

Fagansvarlig vindkraft:
Magnus Wold, tlf: 99 55 81 38

Fagansvarlig solkraft:
Jarand Hole

Fagansvarlig termisk kraft:
Maria Sidelnikova, tlf: 22 95 98 92