Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 24.10.2019 , sist oppdatert 01.07.2021

Kraftproduksjon

I et normalår produserer Norge om lag 153 TWh elektrisk energi, og vannkraft utgjør 90 % av dette. Som følge av økt lønnsomhet bygges det ut mye vindkraft i dag, men vi forventer likevel at vannkraft vil dominere det norske kraftsystemet i framtida.

Den totale normalårsproduksjonen i Norge ligger på 153 TWh. Mesteparten av dette er vannkraft. Vindkraft er den nest største kilden til elektrisitet. Nøkkeltall for norsk kraftproduksjon per 31.03.2021 er vist i tabellen under. 

Produksjonsteknologi Antall kraftverk Installert effekt [MW] Normalårsproduksjon [TWh]
Vannkraft 1 690 33 055 136,7*
Vindkraft** 53 3 977 13,1
Termisk kraft 30 700 3,4
Totalt 1 773 37 732

153,2

*   Referert til tilsigsperioden 1981-2010

** Ett av vindkraftverkene som er under bygging begynte å levere kraft til nettet i 2020. Den andelen av kraftverket som allerede er satt i drift er inkludert i tallene over.

 

Utbyggingen av ny kraft er i dag på det høyeste nivået siden slutten av 70-tallet. Hovedgrunnen til dette er at flere kraftressurser er blitt lønnsomme å bygge ut; fornybar energi har siden 2000-tallet blitt subsidiert gjennom elsertifikatordningen, og kostnadene for vindkraft har falt i takt med teknologiforbedringer. I figuren under kan du se alderen på dagens produserende vind- og vannkraftverk. 

Figur 1: Installert vann- og vindkraftproduksjon i Norge, fordelt på hvilket tiår vindkraftverket ble bygget, eller tiåret eldste aggregatet ble tatt i bruk til vannkraftproduksjon. Figuren tar ikke hensyn til utvidelser som medfører produksjonsøkning i ett kraftverk i ett annet år enn det er satt i drift. Bakgrunnsdataene for grafen kan finnes i vann- og vindkraftdatabasen.

NVE gir ut en kvartalsvis rapport om ny kraftproduksjon som inneholder blant annet nye vann- og vindkraftprosjekter som er under bygging. Ved utgangen av fjerde kvartal 2020 er det forventet at 5,7 TWh ny vann- og vindkraftproduksjon vil settes i drift i løpet av 2021.

I 2019 utarbeidet NVE en nordisk produksjonsframskrivingsrapport, som kan leses i sin helhet her. Analysen peker mot vekst i den fornybare kraftproduksjonen i Norge framover.

I menyen til venstre kan du lese om ulike produksjonsteknologier og finne mer informasjon om norske vann- og vindkraftverk.

Les mer om:

Kontaktpersoner

Fagansvarlig vannkraft:

Seming Skau, tlf. 22 95 94 17

Carl Andreas Veie, tlf: 22 95 94 51

Fagansvarlig vindkraft:
Magnus Wold, tlf: 99 55 81 38

Fagansvarlig solkraft:
Jarand Hole