Kostnader for kraftproduksjon

På denne siden publiserer NVE sine oppdaterte anslag på kostnader for kraftproduksjon. Verktøyet nedenfor visualiserer utvalgte kostnadsdata og gir brukeren mulighet til å sammenlikne energikostnadene forbundet med ulike teknologier. Kostnadene for kraftproduksjonen er fremstilt i form av energikostnad over levetiden kalt LCOE, eller levelized cost of energy.

NVE har jevnlig publisert rapporter om kostnader i energisektoren, og den siste oppdateringen av datagrunnlaget ble gjort i oktober 2023. Rapporten gir et oversiktsbilde av produksjonskostnaden for ulike teknologier i dag. Kostnadene er usikre, og spesielt for havvind og solkraft må de regnes som grove estimater, basert på en rekke antagelser gjort av NVE. Variasjoner i kostnader og volatilitet i råvare- og leverandørmarkedet fanges ikke opp i vårt tallgrunnlag.

Kostnader for kraftproduksjon vil også variere i stor grad fra kraftverk til kraftverk. Tallene i visualiseringen er ment som et representativt anslag for et nytt kraftverk, og kan ikke brukes til prosjektering eller detaljplanlegging. Dersom du har forslag til forbedring, gi oss gjerne en tilbakemelding.

Mer informasjon om kildene og forutsetningene for våre beregninger er beskrevet i «Grunnlag og forutsetninger» som kan lastes ned fra menyen på høyre side.

Verktøyet viser LCOE for representative anlegg med ulike produksjonsteknologier. Stolpediagrammet viser LCOE for hver teknolog fordelt på investeringskostnader, brenselkostnader og drift og vedlikeholdskostnader. Til venstre i verktøyet kan man velge hvilke teknologier man ønsker å vise, og hvile kostnader man ønsker å sammenlikne. Øverst i verktøyet kan flere faktorer endres for å se hvordan ulike forutsetninger som eurokurs, brenselpriser og diskonteringsrente påvirker energikostnadene for ulike teknologier. Det er mulig å vise kostnadene i euro per MWh eller øre per kWh. For å tilbakestille valgene, kan du klikke på NVE-logoen øverst til venstre. Forutsetningene som er brukt vises under fanen "Tabell" hvor alle forutsetninger er listet opp i tabellformat.

LCOE står for Levelized Cost of Energy og betyr produksjonskostnad over levetiden. LCOE er et estimat på totalkostnaden for å produsere energi over den økonomiske levetiden til kraftverket, delt på den totale energien produsert over levetiden. Denne måten å vurdere kostnader på gjør det lett å sammenligne produksjonsteknologier, men den har også noen svakheter, blant annet:

  • LCOE beskriver den normerte kostnaden over den økonomiske levetiden av et kraftverk, men tar ikke hensyn til kostnadsøkninger og volatilitet i råvare- og leverandørmarkedet som kan oppstå gjennom levetiden.
  • I denne analysen er LCOE beregnet som et gjennomsnitt over flere anlegg, og vil derfor ikke synliggjøre variasjonen i LCOE mellom enkeltanlegg. Den kan heller ikke brukes til planlegging av enkeltanlegg.
  • LCOE gir ingen beskrivelse av inntjeningen eller lønnsomheten til et kraftverk. Uregulerbar kraft som solkraft og vindkraft vil ikke ha like høy inntjening som regulerbar vannkraft, ettersom regulerbar kraft kan produsere mer kraft når kraftprisene er høye. Dette skillet mellom regulerbar og uregulerbar kraftproduksjon fanges ikke opp i en LCOE-analyse.
  • Diskonteringsrenten som brukes påvirker LCOE analysen i stor grad. Derfor vil ulike LCOE-anslag variere ut ifra hvilken rente som er brukt. NVE bruker 6 prosent etter anvisning fra Olje- og Energidepartementet.

Er LCOE-anslagene sikre? 

Nei, de er usikre. Dette er generelle anslag, og vil variere mye fra prosjekt til prosjekt. 

Er kostnadene oppgitt i 2023-kroner?

Alle teknologiene er oppgitt i 2023-kroner med unntak av landbasert vindkraft, bunnfast og flytende havvind. Du kan se hvilket prisnivå per teknologi i kolonnen "Siste LCOE prisnivå" i fanen "Tabell" i rapporten. Se også vedlegg "Grunnlag og forutsetninger" under rapporten for flere detaljer.

Er byggetidsrenter inkludert?

Byggetidsrenter er inkludert for alle teknologier bortsett fra vindkraft. For vannkraft er byggetidskostnadene inkludert i de innrapporterte utbyggingskostnadene for kraftverkene. Byggetidsrenter estimeres basert på antatt byggetid for et kraftverk. 

Hvorfor er levetiden så kort for vannkraftverk?

Økonomisk levetid er ikke det samme som teknisk levetid. Teknisk levetid defineres som den tiden en anleggsdel rent teknisk kan fungere uavhengig av om det er mer økonomisk å bytte ut anleggsdelen med en mer effektiv del. Økonomisk levetid er den tiden det er mest økonomisk å drive eksisterende anleggsdel fremfor å skifte den ut med en ny.

Kan dere forklare brukstiden for vindkraft? 

Anslaget er basert på innrapportert mildere årsproduksjon for kraftverkene idriftsatt i 2022 og den installerte kapasiteten til disse kraftverkene.

Tar LCOE-metoden hensyn til forskjell i regulerbarhet mellom teknologier og forskjell i kostnader på systemsiden? 

Nei. LCOE er en forenklet metode, og våre anslag må sees som forenklede anslag av LCOE for et tentativt anlegg.  

Tar LCOE-anslagene for vindkraft og solkraft hensyn til verdifaktor/kanibaliseringseffekt? 

Nei. LCOE tar ikke hensyn til verdifaktor eller samvaiasjon, og dermed ikke at regulerbare kraftverk forventer å få en høyere oppnådd kraftpris enn uregulerbare kraftverk. Dermed er kannibaliseringseffekt for uregulerbar kraftproduksjon ikke tatt hensyn til.  

Tar LCOE-anslagene hensyn til subsidier, for eksempel for havvind? 

Nei. LCOE ser kun på kostnadssiden, og tar ikke hensyn til inntekter i form av kraftsalg eller subsidier. 

Inngår kostnader for å tilbakeføre areal til opprinnelig tilstand? 

Nei. 

Hva ligger bak byggetiden deres for kjernekraft?

Byggetiden er endret fra 8 til 10 år. Dette er basert på informasjon fra IAEA der snittet globalt er 9 år og rundt 10 år for Europa.