Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 21.09.2015 , sist oppdatert 31.08.2022

Vannuttak og andre vassdragstiltak

Et kriterium for at tiltak både i og utenfor vassdrag er konsesjonspliktig, er at tiltaket kan påvirke allmenne interesser i selve vassdraget. 

Kalvbakkelva i Tromsø kommune Foto: NVE

Konsesjonsplikten inntrer for vassdragstiltak så snart tiltaket kan være til «nevneverdig skade eller ulempe», mens det for tiltak utenfor vassdrag kreves at tiltaket kan ha «påtagelige virkninger» for et vassdrag. Ved vannuttak må minst den alminnelige lavvannføring være tilbake i vassdraget, hvis ikke må tiltaket ha konsesjon.

Se egne sider for konsesjonsbehandling av vannkraftverk

I uttrykket «nevneverdig skade eller ulempe» ligger det et visst krav til virkningens styrke. Kriteriet om «påtakelige virkninger» er ment å være et vesentlig strengere kriterium. Dersom det er tvil om et tiltak er konsesjonspliktig eller ikke, bør en melding sendes NVE i en tidlig fase for en vurdering, se siden Konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak.

Ved konsesjonsbehandling av vannuttak vurderes fordelene og ulempene ved tiltaket opp mot hverandre. Hvis fordelene overstiger ulempen, kan tiltaket få konsesjon. Behovet for minstevannføring vurderes konkret i det enkelte tilfellet. Konsekvensene for biologisk mangfold, det vil si viktige naturtyper eller arter med vekt på sårbare eller truede arter (rødlistearter), skal vurderes særskilt. Det vil i mange tilfeller også være aktuelt å pålegge en minstevannføring som er forskjellig sommer og vinter.

Vassdragstiltak som ikke innebærer vannuttak, kun inngrep i vassdraget, kan være svært mangeartet og ha varierende virkninger. Det er virkningen for de allmenne interessene som vurderes ved konsesjonsbehandling. Fordelene må også her overstige ulempene for at det kan bli gitt konsesjon.

Søknad til NVE

For vannuttak til forskjellig formål, er det ulike allmenne interesser som blir berørt. Det er egne internettssider for kraftverk, grunnvann og akvakultur. For disse tiltakene finnes egne søknadsmaler. I høyremargen finnes og mal for vannuttak, f.eks. til snøproduksjon eller drikkevann. Malene kan brukes og tilpasses ved søknad om vannuttak til andre formål. 

Tillatelse til midlertidig nedtapping av magasin

NVE kan gi tidsbegrensede tillatelser. Særlig ved rehabilitering og vedlikehold av eldre dammer kan det være nødvendig å tappe ned et magasin for en periode. Det kan søkes om slike tiltak til NVE. Søknaden må inneholde beskrivelse av hva som skal gjøres og virkningene av det. Kartfesting er viktig, det er også angivelse av perioden tiltaket skal gjennomføres, og hvor lang tid det tar å fylle opp magasinet igjen. Som regel vil det bli stilt krav om at det skal opprettholdes en minstevannføring i vassdraget under nedtappingen. Som alltid må fordelene ved tiltaket overstige ulempene for at det skal kunne gis konsesjon. For midlertidige tiltak gjøres denne vurderingen for en kortere periode.

 

Søknadsmaler

Vannuttak

Bokmål
Nynorsk

Hydrologiskjema

Bokmål
Nynorsk

Vassdragstiltak

Bokmål
Nynorsk

Dam Foto: NVE
Dam Foto: NVE
Midlertidig nedtapping Foto: NVE
Midlertidig nedtapping Foto: NVE