Publisert 16.12.2016 , sist oppdatert 16.06.2021

Oppsummering av høring - endring i forskrift og praksis for inntektsregulering

NVE foreslo i høringsdokument 2/2016 å gå bort fra NVEs egen korttidsstatistikk for alminnelig forsyning ved beregning av referansepris på kraft, til fordel for SSBs statistikk om forbruk i alminnelig forsyning. NVE vil gjennomføre forskriftsendringen som planlagt, og den vil tre i kraft fra 1. januar 2017. NVE kom også med forslag om å endre praksis for behandling av anlegg i grensesnitt mellom distribusjons- og regionalnett, men har kommet frem til å ikke gjennomføre forslaget på dette tidspunktet.

Høringsfristen var satt til 7. november 2016, og NVE har mottatt syv høringsuttalelser. Samtlige høringsinstanser støtter NVEs forslag om endringene i § 8-4, og ingen har kommet med ytterligere kommentarer. NVEs korttidsstatistikk for alminnelig forsyning blir dermed erstattet av SSBs tabell 08583 i forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 8-4 som foreslått.

Når det kommer til anlegg i grensesnitt mellom distribusjons- og regionalnett var høringsinnspillene mer omfattende, og seks av syv høringsinstanser hadde ytterligere kommentarer til forslaget. Innspillene går i hovedsak ut på at formålet bør være å redusere verdiene som blir håndtert via grensesnittsvariabelen, og at NVE bør gi sterkere føringer på hvordan anlegg i grensesnitt mellom distribusjons- og regionalnett skal rapporteres og håndteres i inntektsreguleringen. NVE støtter flere av høringsinstansene i at det vil være fornuftig å redusere behovet for spesialregulering ved at anleggene rapporteres på regionalnett i de tilfeller hvor dette er mulig. På bakgrunn av dette vil ikke NVE gjennomføre høringsforslaget nå. Inntektsrammer for 2017 vil bli fastsatt med utgangspunkt i gjeldende metode for denne typen anlegg. NVE vil i 2017 vurdere hvordan vi kan etablere sterkere føringer på hvor anleggene skal kostnadsføres.