Publisert 05.11.2020 , sist oppdatert 16.06.2021

Inntektsramme 2021 - foreløpige beregninger

RME har beregnet foreløpige inntektsrammer for 2021. Samlet inntektsramme er estimert til 17,5 milliarder kroner for alle nettselskapene eks. Statnett. Vi vil sende ut varsel om inntektsramme for 2021 i starten av desember.

Nøkkeltall for inntektsrammen 2021

  • Samlet inntektsramme: 17,5 mrd. kr
  • Samlet kostnadsgrunnlag: 18 mrd. kr
  • Beløp til re-kalibrering: -0,5 mrd. kr

«Grunnlagsdata.xlsx» viser dataene som inngår i inntektsrammeberegningen. «Inntektsramme 2021.xlsx» viser foreløpige beregninger av inntektsramme, kostnadsgrunnlag, og resultat fra sammenlignende analyser per nettselskap.

Forutsetninger for 2021

  • Referanserente: 5,00 %
  • Referansepris på kraft: 253,65 kr/MWh
  • KPI2019/2021: 1,044 (til justering av KILE)
  • KPI-lønn2019/2021: 1,044 (til justering av drift- og vedlikeholdskostnader)

Differanse mellom inntektsramme 2019 og faktiske kostnader 2019 (re-kalibrering)

Vi har beregnet differansen mellom de estimerte kostnadene i inntektsrammene for 2019 og selskapenes faktiske kostnader i 2019. Beregningen viser at inntektsrammene for 2019 var for høye. Differansen blir trukket fra inntektsrammen for 2021, og er på 0,5 mrd. kr (inkludert renter) på bransjenivå.

Frist for melding om feil i datagrunnlag: 20. november 2020

Vi minner om at nettselskapene skal sjekke data for eget selskap. Dersom det oppdages feil, ber vi om å bli opplyst om dette så snart som mulig, og senest innen 20. november 2020. Vi ber om at tilbakemeldinger merkes med "Merknad til datagrunnlag for inntektsramme 2021", og sendes til rme@nve.no

Ny beregning av inntektsrammer for 2019 etter datakorreksjoner

I forbindelse med inntektsramme for 2021, skal vi korrigere for eventuelle feil fra vedtak om inntektsrammer for 2019, jf. forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 8-6. Bestemmelsen sier at vedtaket kan endres etter klage eller omgjøres uten klage, også til ugunst for den vedtaket retter seg mot.

Vi skal gjøre en ny beregning av inntektsrammen for 2019, basert på et oppdatert datagrunnlag. Differansen mellom den vedtatte inntektsrammen for 2019 og den oppdaterte inntektsrammen for 2019 legges til eller trekkes fra inntektsrammen for 2021.

I år vil denne beregningen være klar samtidig som vi sender varsel om inntektsramme for 2021, i starten av desember. Det vil si at noen selskaper kan få justert sin inntektsramme for 2021, som følge av justeringer i datagrunnlaget til inntektsrammen for 2019. Erfaringsmessig vil disse justeringene være små.

Særlige merknader til beregning av inntektsrammer for 2021

USLA inngår ikke lenger i selskapenes kostnadsgrunnlag

Fra inntektsrammen 2020, skal ikke lenger USLA påvirke selskapenes inntektsrammer (les mer i RME-rapport 1/2019). Det vil si at vi holder USLA utenfor kostnadsgrunnlaget og utenfor totalkostnaden som inngår i de sammenlignende analysene.

USLA er derimot inkludert i grunnlagsdata som en egen kolonne. Dette er kun av regneteknisk betydning: USLA-beløpet ligger alt inne i posten «DV uten lønn» (OPEXxS), og må derfor trekkes fra der når vi skal beregne kostnadsgrunnlag i R-koden.

Rammevilkårskorrigering i regionalnett

I trinn 2 i kostnadsnormmodellen for regionalnett korrigerer vi for en geografivariabel som er sammensatt av rammevilkårene helning og skog. Den skal forklare forskjeller i kostnadsnivå mellom det enkelte selskap og de selskapene som det sammenlignes med i analysen. I år kan vi ikke se at denne variabelen er signifikant. Det kan henge sammen med endringer som har skjedd i referanseselskaper, som igjen fører til endringer på fronten.

Siden koeffisienten for geografivariabelen ikke er signifikant forskjellig fra null, settes den til null. Det vil si at det i praksis ikke er noen korrigering for rammevilkår i regionalnett i inntektsrammen for 2021. Dersom koeffisienten til rammevilkårsvariabelen blir signifikant ved en senere beregning, vil vi igjen korrigere for rammevilkår i regionalnett.